Patronaty honorowe

§ 1.

Objęcie patronatem honorowym przez Dyrektora Centrum Przeciwdziałania Uzależnień zwanego dalej „Dyrektorem” jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególny charakter imprezy lub wydarzenia o dużym znaczeniu dla kwestii związanych z przeciwdziałaniem narkomanii o wymiarze międzynarodowym, ogólnopolskim lub regionalnym.

§ 2.

W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat przyznawany jest każdorazowo na każdą z kolejnych edycji.

§ 3.

Podjęcie przez Dyrektora rozstrzygnięcia o przyznaniu patronatu honorowego ma charakter uznaniowy.

§ 4.

Objęcie patronatem honorowym nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego dla organizatora.

§ 5.

Informacja o przyznaniu przez Dyrektora patronatu honorowego jak również o odebraniu przez Dyrektora tego wyróżnienia umieszczana jest na stronie internetowej Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom zwanego dalej „KCPU”.

§ 6.

 1. Organizator wydarzenia występuje z wnioskiem o objęcie patronatem honorowym. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
 2. Wzór wniosku, umieszcza się na stronie internetowej KCPU oraz w siedzibie KCPU.
 3. Wypełniony wniosek należy dostarczyć do siedziby KCPU nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem planowanego rozstrzygnięcia.
 4. Wniosek dostarczony po tym terminie nie będzie rozpatrywany, chyba że Dyrektor kierując się szczególną rangą danego wydarzenia podejmie w tym zakresie odmienne rozstrzygnięcie.

§ 7.

 1. Dyrektor może zwrócić się do organizatora o uzupełnienie złożonego wniosku. Nieuzupełnienie wniosku we wskazanym terminie będzie skutkowało odmową dalszego rozpatrywania wniosku.
 2. Dyrektor wyznacza komórkę organizacyjną odpowiedzialną za zaopiniowanie wniosku pod względem:
  1. istotności zaproponowanych działań dla przeciwdziałania narkomanii;
  2. ustalenia czy ranga wydarzenia uzasadnia angażowanie autorytetu Dyrektora;
  3. ustalenia czy działanie nie jest jawnym lub ukrytym działaniem lobbingowym;
  4. ustalenia czy działanie nie ma na celu prowadzenia reklamy lub produkcji produktów lub usług.
 3. Komórka organizacyjna wyznaczona do rozpatrywania wniosku przedstawia w ciągu 7 dni opinię co do zasadności objęcia imprezy lub wydarzenia patronatem honorowym.
 4. O objęciu lub odmowie objęcia imprezy lub wydarzenia patronatem honorowym Dyrektora organizator zostanie zawiadomiony pisemnie nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem imprezy.

§ 8.

 1. W przypadku objęcia patronatem honorowym przez Dyrektora organizator jest obowiązany do umieszczenia na materiałach promocyjnych oraz informujących o wydarzeniu lub przedsięwzięciu informacji o tym fakcie oraz logo KCPU.
 2. Objęcie patronatem honorowym przez Dyrektora wiąże się z obowiązkiem przedstawienia przez organizatora sprawozdania z przebiegu wydarzenia lub przedsięwzięcia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu.
 3. Sprawozdanie powinno być dostarczone do siedziby KCPU w terminie do 30 dni od dnia zakończenia wydarzenia lub przedsięwzięcia.

§ 9.

 1. W uzasadnionych wypadkach, w tym niespełnienia wymagań, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz pkt 8 ust. 1 Dyrektor może zrezygnować z objęcia danej imprezy patronatem honorowym o czym KCPU niezwłocznie powiadamia organizatora.
 2. Cofnięcia patronatu honorowego oznacza obowiązek niezwłocznej rezygnacji z korzystania z tego wyróżnienia honorowego.