Certyfikacja

W 2000 roku Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii podjęło prace przygotowawcze nad właściwym projektem zapisów prawnych regulujących sytuację osób, które od lat prowadziły rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków. W znowelizowanej w 2000 r. ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii wprowadzono art.14 ust. 2a, mówiący o możliwości prowadzenia rehabilitacji pacjentów uzależnionych od narkotyków przez osoby posiadające wykształcenie co najmniej średnie, o ile ukończyły specjalistyczne szkolenie zatwierdzone i certyfikowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Czytaj dalej

Na podstawie art. 14 ust. 2a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w dniu 6 marca 2002 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Ministrem Zdrowia a Dyrektorem Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w sprawie powierzenia przez Ministra Zdrowia prowadzenia postępowania certyfikującego program specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia od narkotyków Dyrektorowi Krajowego Biura. Szczegółowe zasady, tryb i program szkolenia zawierał podpisany przez Ministra Zdrowia Regulamin zatwierdzania i certyfikowania specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków.

W skład zespołu przygotowującego projekt zasad i certyfikacji programu szkoleniowego wchodzili:

 • Piotr Adamiak
 • Karina Chmielewska
 • Jolanta Koczurowska
 • Marek Liciński
 • Elżbieta Rachowska
 • Marek Zygadło
 • Piotr Jabłoński
 • Bogusława Bukowska

Minister Zdrowia na podstawie par. 4 ust. 3 Regulaminu zatwierdzania i certyfikowania programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia od narkotyków powołał Radę do spraw Certyfikowania Programów Szkoleniowych. Rada pełniła funkcję opiniodawczo-doradczą dla Ministra Zdrowia. Jej kadencja trwała 3 lata. W oparciu o ocenę programu specjalistycznego szkolenia sporządzaną przez Radę, Dyrektor Biura przygotowywał rekomendację dotyczącą programu i przedstawiał ją ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

Pierwsze rekomendacje zostały przyznane ofertom, które napłynęły na konkurs ogłoszony przez Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w dniu 06.03.2002r. Oferty miały obejmować skróconą wersję szkolenia w zakresie rehabilitacji uzależnienia od narkotyków i prezentować program w trzech wariantach:

 • wariant dla osób posiadających wyższe wykształcenie, mające zastosowanie w ochronie zdrowia, które prowadziły rehabilitację pacjentów z uzależnieniami przez okres co najmniej 18 lat
 • wariant dla osób posiadających wyższe wykształcenie, mające zastosowanie w ochronie zdrowia, które prowadziły rehabilitację pacjentów z uzależnieniami przez okres co najmniej 10 lat
 • wariant dla osób posiadających wykształcenie co najmniej średnie, mające zastosowanie w ochronie zdrowia, które prowadziły rehabilitację pacjentów z uzależnieniami przez okres co najmniej 10 lat.

Honorowy certyfikat opatrzony numerem S/0001/2002 otrzymał Marek Kotański.

Obecnie System Certyfikacji działa na podstawie art. 27 ust. 1. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005.179.1485 z późniejszymi zmianami).

Ustawa powyższa wprowadziła w dotychczasowe funkcjonowanie Systemu zmiany dotyczące zarówno organu opiniodawczego jak i trybu wyboru ofert. Tak, więc odwołana została Rada do spraw Certyfikacji. Opiniowanie programów specjalistycznego szkolenia w zakresie terapii uzależnień powierzone zostało Komisji Konkursowej, powoływanej corocznie Zarządzeniem Dyrektora Krajowego Biura. Rekomendacje dotychczas wydawane przez Ministra Zdrowia, pozostały w gestii Dyrektora Biura.

Komisja Konkursowa przedstawia do zatwierdzenia Dyrektorowi Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii protokół z przeprowadzonego postępowania konkursowego wraz z dokumentacją i wnioskiem w zakresie przyjęcia lub odrzucenia ofert do realizacji.

Prawna historia systemu certyfikacji:

Zachęcamy do lektury artykułów zwiazanych z systemem certyfikacji:

System szkoleń i certyfikacji – perspektywa historyczna i możliwości rozwoju – Serwis Informacyjny Narkomania Nr 4(64)2014 – dostępny do pobrania

Refleksje na temat systemu szkoleń w dziedzinie uzależnienia od narkotyków – www.narkomania.org.pl/czytelnia

Szkolenie w dziedzinie uzależnienia od narkotyków – Terapia Uzależnienia i Współużaleznienia Nr 3/2011 – dostępny do pobrania

Archiwum