Współpraca międzynarodowa

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)

Krajowe Centrum aktywnie uczestniczy w pracach nad rozwijaniem i wdrażaniem europejskiego systemu monitorowania narkotyków i narkomanii w ramach współpracy z Europejskim Centrum Monitorowania Problemów Narkotyków i Narkomanii (The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction – EMCDDA). Monitoring ma na celu zbieranie i analizowanie danych dotyczących skali zjawiska w Europie i w poszczególnych krajach europejskich, jak również informacji o przeciwdziałaniu narkomanii. W obszarze epidemiologii prace koncentrują się przede wszystkim na pięciu kluczowych wskaźnikach EMCDDA. Ponadto Krajowe Centrum zbiera i analizuje dane dotyczące działań mających na celu ograniczanie zjawiska, w szczególności koncentrując się na danych z obszaru redukcji podaży na narkotyki oraz redukcji szkód.  Pracownicy Krajowego Centrum oraz eksperci z instytucji współpracujących z Centrum biorą udział w corocznych spotkaniach ekspertów oraz w grupach roboczych. Efektem prac Krajowego Centrum raport w formie workbooków przygotowywany dla EMCDDA. Ponadto dane przekazywane są do EMCDDA w postaci tabel standardowych oraz ustrukturalizowanych kwestionariuszy. Raporty Krajowe oraz dane z tabel dostępne są na stronie EMCDDA.
W ramach współpracy z EMCDDA działa w Polsce m.in System Wczesnego Ostrzegania o Nowych Narkotykach.

W ramach współpracy z EMCDDA rozwijany jest wskaźnik zgłaszalności do leczenia.

Kontakt w sprawie zbierania danych z leczenia (TDI) z pracownikami Działu Badań, Monitorowania oraz Współpracy Międzynarodowej

Komisja ds. Środków Odurzających

Komisja została utworzona w 1946 roku przez Radę Gospodarczą i Społeczną Narodów Zjednoczonych (ECOSOC), w celu opracowania międzynarodowych regulacji dotyczących kontroli nad środkami odurzającymi. Komisja ds. Środków Odurzających jest komisją funkcjonalną ECOSOC, z siedzibą w Wiedniu.

W strukturze Narodów Zjednoczonych Komisja jest centralnym organem odpowiedzialnym za kreowanie polityk w zakresie wszelkich kwestii dotyczących narkotyków (zarówno ograniczenie podaży jak i popytu). Komisja odpowiada za sporządzanie szczegółowych analiz w zakresie istniejącej na świecie sytuacji dotyczącej szeroko rozumianych kwestii narkotykowych, a następnie przedstawia propozycje mające na celu wzmacnianie międzynarodowej kontroli narkotyków.

Komisja współpracuje z rządami państw w kwestii nielegalnego obrotu środkami odurzającymi; likwidacji upraw krzewu koki, konopi i maku; wprowadzenia narodowych planów dotyczących zwalczania nielegalnej produkcji i obrotu syntetycznymi środkami odurzającymi (np. amfetaminą) i substancjami psychotropowymi, prekursorami oraz prania brudnych pieniędzy uzyskanych z produkcji i handlu nielegalnymi narkotykami.

Członkami Komisji są obecnie (stan na lipiec 2022 r.) 53 państwa członkowskie ONZ wybierane przez ECOSOC. Członkami CND z prawem głosu jest obecnie 12 państw członkowskich UE. Unia Europejska ma w CND status obserwatora.

Polska jest członkiem Komisji po raz szósty – aktualna, 4-letnia kadencja upłynie w 2023 r.

W 2021 r. po raz pierwszy w historii Polska przewodniczyła pracom Komisji Ambasador Dominika Krois, Stała Przedstawiciel RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Wiedniu przewodniczyła 64 sesji CND. otworzyła dziś 64. Stanowisko przewodniczącego obsadzane jest rotacyjnie, zgodnie z zasadą rotacji geograficznej, na okres jednego roku.

Horyzontalna Grupa ds. Narkotyków (HDG) Rady Unii Europejskiej

Horyzontalna Grupa Robocza ds. Narkotyków (Horizontal Working Party on Drugs – HDG) została utworzona w 1997 r. i jest odpowiedzialna za kierowanie pracami Rady w zakresie narkotyków i zarządzanie nimi. Prowadzi zarówno prace legislacyjne, jak i ogólne działania polityczne w dwóch głównych obszarach: ograniczania podaży narkotyków i ograniczania popytu na narkotyki. Prace te koncentrują się na trzech przekrojowych tematach: koordynacji, współpracy międzynarodowej oraz badaniach, monitoringu i ocenie.

Wśród grup roboczych Rady Unii Europejskiej kluczową rolę w zakresie koordynacji unijnych polityk antynarkotykowych odgrywa HDG.

Grupa Robocza współpracuje z agencjami UE takimi jak Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) i Europol, a także z organizacjami międzynarodowymi i krajami spoza UE.

Prace Grupy koncentrują się na:

  • przygotowaniu strategii antynarkotykowych, planów działania UE i innych stosownych dokumentów w dziedzinie narkotyków, a także monitorowaniu ich implementacji,
  • wymianie informacji na temat krajowych polityk antynarkotykowych i kwestii związanych z narkotykami między państwami członkowskimi oraz z krajami spoza UE,
  • koordynacji działań podejmowanych przez Państwa Członkowskie w ramach UE i po za jej granicami.

Polska, na forum HDG, reprezentowana jest przez przedstawicieli CBŚP i KCPU. Uczestnictwo w pracach HDG umożliwia przedstawicielom Polski wpływanie na kierunki rozwoju europejskich polityk w zakresie narkotyków i narkomanii.

Pompidou Group

Grupa powstała w 1971 r. z inicjatywy prezydenta Francji Georgesa Pompidou w celu lepszego zrozumienia i rozwiązania narastających problemów narkotykowych w Europie. W 1980 roku Grupa została włączona w ramy instytucjonalne Rady Europy jako organ międzyrządowy.

Podstawową misją Grupy Pompidou jest przyczynianie się do rozwoju efektywnych polityk antynarkotykowych. Działania Grupy mają na celu połączenie polityki, praktyki i nauki. Grupa Pompidou stoi na straży podstawowych wartości Rady Europy – praw człowieka, demokracji i praworządności.

Ponadto Grupa pełni rolę pomostową między krajami europejskimi i spoza UE oraz między organami międzynarodowymi odpowiedzialnymi za kwestie związane z narkotykami.

Grupa składa się obecnie z 42 państw członkowskich, współpracuje z krajami na całym świecie i jest otwarta także dla państw spoza Rady Europy, w tym państw spoza Europy.

Obecnie (2018-2022) państwem pełniącym role Prezydencji jest Portugalia, Polską w tym okresie sprawuje funkcję Wice-Prezydencji. Należy podkreślić, że Polska sprawowała Prezydencję w Grupie Pompidou w latach 2007-2010.