Zamówienie publikacji

Materiały wydawane przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom są bezpłatne.
Podmiot zamawiający materiały wydawnicze jest zobowiązany zamówić kuriera we własnym zakresie po przygotowane materiały lub do odbioru osobistego z siedziby Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Czytaj dalej

Istnieje możliwość otrzymania materiałów na potrzeby m.in. szkoleń lub okolicznościowych imprez z zakresu profilaktyki uzależnień prowadzonych przez organizacje, stowarzyszenia czy władze samorządowe – po złożeniu pisemnego zamówienia do Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa na co najmniej trzy tygodnie przed planowanym przedsięwzięciem.

Zamówienie, opatrzone pieczątką instytucji i podpisane przez upoważnioną osobę, musi zawierać:

 • Tytuł/rodzaj zamawianej publikacji.
 • Informację na temat rodzaju planowanego przedsięwzięcia.
 • Termin realizacji przedsięwzięcia.
 • Liczbę potrzebnych publikacji/materiałów.
 • Krótki opis grupy odbiorców.
 • Dokładny adres korespondencyjny instytucji.
 • Mail i telefon do osoby kontaktowej odpowiedzialnej za odbiór publikacji.

Głównymi odbiorcami kolportowanych przez nas materiałów są:

 • Organizacje i stowarzyszenia prowadzące działalność z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • Instytucje resortowe ustawowo zobowiązane do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.
 • Osoby odpowiadające za realizację wojewódzkich programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
 • Biblioteki pedagogiczne i biblioteki wyższych uczelni (ze szczególnym uwzględnieniem uczelni o profilu humanistycznym).
 • Pracownie oświaty zdrowotnej wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych.
 • Wojewódzkie kuratoria oświaty.
 • Media (telewizja, czasopisma o zasięgu ogólnokrajowym, ze szczególnym uwzględnieniem pism młodzieżowych).

Publikacje w szczególnych przypadkach mogą zostać przekazane w elektronicznej formie plików drukarskich, by Zamawiający mógł dokonać druku w ramach środków własnych.

Krajowe Centrum zastrzega sobie prawo do korekty liczby oraz rodzajów przekazywanych materiałów w zależności od posiadanych nakładów publikacji i priorytetów dystrybucji w zakresie deklarowanej przez Zamawiającego .

Zamówienia należy składać w formie pisemnej

Za pośrednictwem Poczty Polskiej  na adres:

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
ul. Dereniowa 52/54
02-776 Warszawa

Drogą elektroniczną (skan zamówienia) na adres:

Wszelkich informacji na temat zasad dystrybucji i bieżącej oferty udziela

Pani Małgorzata Czechowska

Telefon: (+48) 22 641 15 01
Telefon komórkowy: (+48) 798 858 762

W przypadku większej ilości materiałów wydawniczych Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom preferuje odbiór osobisty z siedziby KCPU po uprzednim kontakcie z P. Małgorzatą Czechowską ().

Uwaga! Aby pozyskać prenumeratę czasopism: Alkoholizm i Narkomania, Remedium, Karan – Narkomanii – Nie!,  należy zwracać się bezpośrednio do redakcji wyżej wymienionych periodyków.