Procedury

Realizatorzy projektów współfinansowanych ze środków pozostających w dyspozycji Ministra właściwego do spraw Zdrowia lub/i Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wyłaniani są w wyniku procedur określonych w szczegółowych warunkach ogłaszanego konkursu.

Wyłonionym wnioskodawcom udostępniane są dane do systemu elektronicznej obsługi zadań zleconych* (Trimtab) funkcjonującego pod adresem https://app.kcpu.gov.pl/KBPN/Login.

System elektronicznej obsługi zadań zleconych umożliwia realizatorom:

I. Złożenie preliminarza kosztów wraz z harmonogramem działań.
Po uzyskaniu danych dostępowych (loginu i hasła) wnioskodawcy zobowiązani są do złożenia preliminarza kosztów zadania zleconego wraz harmonogramem działań zgodnie z przyjętym do realizacji zakresem merytorycznym i finansowym. Złożony w systemie preliminarz oraz harmonogram są podstawą do zawarcia pisemnej umowy na wykonanie zadania oraz do udzielenia dofinansowania na ten cel.

II. Sporządzanie sprawozdań z realizacji zadania.
Wnioskodawcy, którzy uzyskali dofinansowanie, zobowiązani są do składania sprawozdań w systemie Trimtab. Sprawozdawczość obejmuje realizację działań merytorycznych oraz rozliczenie finansowe z realizacji zadania publicznego w terminach i na zasadach określonych w umowie. Nie wywiązanie się z obowiązku sprawozdawczości w określonych terminach spowoduje wstrzymanie przekazywania środków finansowych na dalszą realizację zadania. Nie przedłożenie sprawozdania z całości realizacji zadania jest podstawą do wykluczenia podmiotu z kolejnego naboru wniosku. Sprawozdania merytoryczne i finansowe, zaakceptowane w systemie przez pracowników FRPH, powinny być wydrukowane, podpisane przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu zleceniobiorcy, opatrzone pieczęcią organizacji i wysłane pocztą lub złożone osobiście w siedzibie Biura.

III. Wnioskowanie o dokonanie zmian.
Jeżeli zachodzi uzasadnioną konieczność, wnioskodawca może wystąpić o dokonanie zmian w realizowanym projekcie. Wniosek o dokonanie zmian w planie finansowym powinien zostać złożony w systemie Trimtab w terminie co najmniej 15 dni kalendarzowych od ich planowanego wprowadzenia w życie. Wnioskodawca zobowiązany jest również do informowania Krajowego Centrum o wszelkich zmianach w zakresie realizowanej umowy, dotyczących m.in. zmian realizatorów, modyfikacji harmonogramu działań czy też zmian w zakresie danych wnioskodawcy.
Wprowadzenie zmian możliwe jest po uzyskaniu akceptacji Krajowego Centrum.