Rada ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Rada ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie została powołana przez Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w dniu 21 kwietnia 2022 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 28/2022 .

W skład Rady wchodzi 16 wybitnych specjalistów których wiedza, doświadczenie i autorytet 
w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie daje rękojmię prawidłowej realizacji zadań.

Kadencja Rady trwa trzy lata.

Czytaj dalej

Do zadań Rady jako organu opiniodawczo-doradczego Dyrektora KCPU należy w szczególności:

  1. Współpraca w zakresie projektowania zmian, aktualizowania i czuwania nad realizacją „Program potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym w szczególności rodzin z problemem uzależnień”.
  2. Współpraca w zakresie opracowania i promocji standardów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinach.
  3. Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
  4. Wyrażanie opinii i inicjowanie zmian w zakresie przepisów prawa dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie.