Rada ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej

Rada ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej została powołana przez Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w dniu 21 kwietnia 2022 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 28/2022 . W skład Rady wchodzi 16 wybitnych specjalistów których wiedza, doświadczenie i autorytet 
w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej daje rękojmię prawidłowej realizacji zadań. Kadencja Rady trwa trzy lata.

 

Do zadań Rady jako organu opiniodawczo-doradczego Dyrektora KCPU należy w szczególności:

  • współpraca w zakresie projektowania zmian, aktualizowania i czuwania nad realizacją Programu potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej w tym w szczególności rodzin z problemem uzależnień;
  • współpraca w zakresie opracowania i promocji standardów związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej w szczególności z problemem uzależnień;
  • inicjowanie i wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy  domowej w szczególności w rodzinach z problemem uzależnień;
  • wyrażanie opinii i inicjowanie zmian w zakresie przepisów prawa dotyczących przeciwdziałania przemocy domowej.