Procedury interwencyjne i pomocowe

  • Zakaz zbliżania i nakaz opuszczenia (…)
  • Procedury odebrania dziecka
  • Obowiązek powiadomienia organów ścigania o podejrzeniu popełniania przestępstwa

Procedura „Niebieskie Karty”

Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Ważnym aspektem procedury jest to, że jej wszczęcie i realizacja, a także interwencja w jej ramach nie wymaga zgody osoby doznającej przemocy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

W ramach procedury, przedstawiciel wszczynający procedurę jest zobowiązany do wypełnienia formularza „Niebieska Karta – A” i do przekazania osobie doznającej przemocy w rodzinie formularza „Niebieska Karta – B” ze wskazaniem placówek, miejsc, w których można uzyskać pomoc.

Warto, poświęcić kilka słów na omówienie formularza „Niebieska Karta – A”. Formularz ten stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”. Jest to dokument, który zawiera informacje dotyczące między innymi: danych osoby doznającej przemocy, danych osoby podejrzanej o stosowanie przemocy, form stosowanej przemocy, podjętych działań interwencyjnych itp.

Po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta – A” należy nie później niż w ciągu 7 dni przekazać go do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Ośrodku Pomocy Społecznej, którego siedziba mieści się w każdej gminie w Polsce. Sprawa dotycząca przemocy w rodzinie, która trafia do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje przekazana do prac grupy roboczej, która podejmuje działania diagnozujące, pomocowe i interwencyjne mające na celu doprowadzenie do zaprzestania stosowania przemocy w rodzinie.

Należy podkreślić, że Ośrodek Pomocy Społecznej pełni ważną rolę w systemie gdyż realizuje on zarówno zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jak również zadania z ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej w tym, udziela między innymi pomocy socjalnej w formie świadczeń pieniężnych np. zasiłków celowych, okresowych, stałych oraz świadczeń niepieniężnych np. pomoc w formie dożywiania, wsparcia psychologicznego, pedagogicznego.

Bezpłatne zaświadczenie lekarskie

„Zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie”

Wzór zaświadczenia został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie. Obowiązkiem lekarza jest opisanie obrażeń wynikających ze stosowania przemocy w rodzinie, które posiada osoba zgłaszająca się na konsultację lekarską. Zaświadczenie lekarskie jest bezpłatne. Zaświadczenie może zostać wydane przez lekarzy dowolnej specjalizacji. Można je uzyskać od lekarza pierwszego kontaktu, lekarza specjalisty jak również podczas pobytu w w szpitalnym oddziale ratunkowym. Zaświadczenie lekarskie dla osób doznających przemocy w rodzinie ma często kluczowe znaczenie, gdyż na jego podstawie organy ścigania mają obowiązek dopuścić dowód z opinii biegłego lekarza sądowego. Zaświadczenie wydawane jest zgodnie z obowiązującym wzorem wynikającym z w/w rozporządzenia.