Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych

Dynamicznie rozwijający się rynek gier i zakładów wzajemnych, rosnące wydatki polskiego społeczeństwa na gry hazardowe, jak również wzrost liczby osób uzależnionych od hazardu, spowodowały konieczność wprowadzenia nowych regulacji prawnych i zastąpienia przepisów ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Czytaj dalej

W przepisach nowej ustawy, w celu zwiększenia ochrony społeczeństwa przed negatywnymi skutkami hazardu oraz umożliwienia stworzenia strategii zapobiegającej rozwojowi niekorzystnych trendów w Polsce, powołano Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia (art. 88 ustawy).

Początkowo wydatki z tytułu tego Funduszu mogły być przeznaczane wyłącznie na realizację zadań związanych z problematyką hazardu, jednak nowelizacja ustawy z dnia 26 maja 2011 roku rozszerzyła zapis artykułu 88, który oprócz hazardu, objął „inne uzależnienia niestanowiące uzależnienia od substancji psychoaktywnych” określane powszechnie mianem uzależnień behawioralnych. Z kolei ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym rozszerzyła możliwość finansowania ze środków Funduszu o zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym.

Ustanowiony Fundusz jest państwowym funduszem celowym, którego przychód stanowi 1% wpływów z dopłat od gier objętych monopolem państwa. Określenie Funduszu jako fundusz celowy oznacza, że jego przychody pochodzą ze środków publicznych, a wydatki mogą być przeznaczane wyłącznie na realizację zadań wskazanych w ustawie o grach hazardowych, tj.:

  1. prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych;
  2. opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych;
  3. udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym sporządzanie oceny rozpowszechnienia i zagrożenia patologicznym hazardem;
  4. prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększanie kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla osób uzależnionych i ich bliskich;
  5. zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym. (wprowadzony na mocy ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym)

Szczegółowe warunki regulujące sposób zarządzania Funduszem określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2017r. (Dz.U. 2017 r. poz. 2029). Rozporządzenie to dotyczy warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu.

Jednostką zarządzającą Funduszem w imieniu Ministra Zdrowia zostało ustanowione Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (obecnie Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom).