Badania

W tej części serwisu publikowane będą wyniki badań naukowych, które są efektem zrealizowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wielu badań dotyczących problematyki uzależnień behawioralnych. Celem prowadzonych badań jest gromadzenie i systematyzowanie wiedzy w zakresie powyższej tematyki a uzyskane wyniki przyczyniają się do rozwoju nowych obszarów badawczych i wyznaczania kierunków eksploracji, co służy pomocy, zarówno osobom uzależnionym, jak i profesjonalistom stykającym się w swojej pracy z problematyką uzależnień behawioralnych. W tej części prezentowane będą raporty ze zrealizowanych badań, artykuły naukowe oraz narzędzia badawcze służące do pomiaru stopnia zagrożenia uzależnieniem od czynności, powstałych w ramach projektów badawczych zlecanych podmiotom zewnętrznym przez KCPU.

Czytaj dalej

Raporty z badań

Badania w trakcie realizacji

 • E-VAL- Ewaluacja oddziaływań terapeutycznych problemowego korzystania z nowych technologii cyfrowych

  Przedmiotem projektu są badania ewaluacyjne pilotażowego programu oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz do ich rodzin, w tym ocena efektywności różnych programów oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin oraz ocena sposobu organizacji opieki nad adresatami w ramach różnych modeli oddziaływań terapeutycznych.

  Realizacja: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
  Data: 2022-2023

 • Problematyczne korzystanie ze smartfona jako mediator pomiędzy phubbingiem rodziców a poczuciem samotności i funkcjonowaniem emocjonalnych, Badania dzienniczkowe adolescentów

  Celem naukowym projektu jest poszerzenie obecnego stanu wiedzy w zakresie psychologicznych czynników związanych z problematycznym korzystaniem ze smartfonów. Badania rozszerzą wiedzę na temat możliwych determinantów tego uzależnienia, uwzględniając przede wszystkim kontekst społeczny młodej osoby, czyli sposób korzystania z telefonu przez rodziców oraz jego wpływ a funkcjonowanie psychiczne adolescentów.

  Realizacja: Katolicki Uniwersytet Lubelski
  Data: 2022-2023

 • Nadużywanie mediów elektronicznych przez dzieci i młodzież – badanie rozpowszechnienia problemu, jego determinantów i nowej interwencji profilaktycznej redukującej skalę problemu

  Celem głównym projektu jest usprawnienie procesów wczesnej profilaktyki nadużywania e-mediów przez dzieci i młodzież oraz przyczynienie się do skutecznego zmniejszenia skali zjawiska poprzez zaprojektowanie i walidację nowej interwencji profilaktycznej opartej na oddziaływaniach behawioralno-poznawczych, redukującej ryzyko nadużywania e-mediów wśród uczniów szkół podstawowych.

  Realizacja: Fundacja Badań Społecznych
  Data: 2022-2023

 • Poziom odczuwanego stresu i zaangażowanie graczy w grę jako mediatory relacji między samokontrolą, motywacją do grania a trajektorią rozwoju problematycznego korzystania z gier komputerowych- badania pilotażowe.

  Głównym celem jest poszerzenie stanu wiedzy w zakresie czynników związanych z problematycznym korzystaniem z gier komputerowych a w szczególności znaczenia odczuwanego stresu i wielowymiarowego zaangażowania graczy w grę jako mediatorów relacji miedzy samokontrolą, motywacją do grania a problematycznym korzystaniem z gier komputerowych. Badanie ma na celu usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy w zakresie rozwoju uzależnienia od gier komputerowych a także zrozumienie mechanizmów rozwoju tego zachowania problematycznego, co przełożyć się może na tworzenie efektywnych programów profilaktycznych, korekcyjnych i psychoterapeutycznych dla osób problemowo korzystających z mediów, a w szczególności gier komputerowych.

  Realizacja: Katolicki Uniwersytet Lubelski
  Data: 2022-2023

 • Wpływ praktyki uważności na związek między czasem spędzanym przed ekranem a satysfakcją codzienna. Moderująca rola problematycznego korzystania z telefonów i wysokiej wrażliwości

  Głównym celem jest poszerzenie stanu wiedzy w zakresie uzależnień behawioralnych w tym w szczególności pokazanie wpływu treningu uważności na związek miedzy czasem spędzonym przed ekranem i codzienną satysfakcją oraz moderującej roli problematycznego korzystania z telefonów, wysokiej wrażliwości i uważności.

  Realizacja: Katolicki Uniwersytet Lubelski
  Data: 2022-2023

 • Kontrolowane granie w gry hazardowe – ocena wiedzy i postaw profesjonalistów i pacjentów. Rekomendacje dla poszerzenia oferty terapeutycznej

  Celem badania jest diagnoza wiedzy profesjonalistów i pacjentów na temat programów ograniczania grania w gry hazardowe, a także gotowość do wdrożenia takich programów wśród profesjonalistów, a wśród pacjentów do skorzystania z nich.

  Realizacja: Instytut Psychiatrii i Neurologii
  Data: 2022-2023

 • Prawo wobec hazardu – przegląd literatury i regulacji prawnych w wybranych krajach świata

  Celem badania będzie identyfikacja skutecznych rozwiązań prawnych regulujących dostępność do gier hazardowych prowadzonych tradycyjnie i online oraz dobrych praktyk w obszarze odpowiedzialnej gry. Do badania wybrano kraje, które mają doświadczenie z wprowadzaniem skutecznych regulacji prawnych w obszarze ograniczania dostępności do gier hazardowych oraz takie, które wprowadziły niewystarczające rozwiązania. Dzięki temu będzie można zidentyfikować przykłady dobrych i złych praktyk w obszarze implementacji przepisów hazardowych.

  Realizacja: Instytut Psychiatrii i Neurologii
  Data: 2022

 • Przegląd i analiza narzędzi badawczych służących do pomiaru stopnia zagrożenia uzależnieniem od czynności

  Celem projektu jest usystematyzowanie wiedzy na temat narzędzi do oceny nasilenia wskaźników nadużywania czynności, które powstały lub zostały zaadaptowane do polskich warunków kulturowych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych oraz ocena tych narzędzi pod względem psychometrycznych właściwości pomiaru i użyteczności w praktyce profilaktycznej i terapeutycznej.

  Realizacja: Fundacja Badań Społecznych
  Data: 2022

 • Brzdąc w sieci 2.0- używanie urządzeń mobilnych przez dzieci w wieku 4-6 lat a wybrane funkcje poznawcze

  Celem projektu jest weryfikacja związku pomiędzy korzystaniem z urządzeń mobilnych przez dzieci w wieku 4-6 lat a wybranymi wskaźnikami ich funkcjonowania poznawczego (umiejętnością hamowani i niewerbalną pamięcią).

  Realizacja: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
  Data: 2022

 • Diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących liderów środowisk młodzieżowych (na przykładzie Środowiska Młodzieżowych Rad przy JST) oraz świadomości ich wzorotwórczego wpływu na zachowania rówieśników, w kontekście uzależnień behawioralnych

  Przedłożony projekt jest skoncentrowany na analizie przyczynowo-skutkowej tego co dzieje się w zakresie zachowań i postaw i występowania uzależnień behawioralnych u młodzieżowych liderów skupionych w szczególnych strukturach jakimi są środowiska radnych młodzieżowych przy różnych jednostkach samorządów.

  Realizacja: FALOCHRON. Ekspertyzy socjo-psycho-edukacyjne. Terapia i konsultacje. Jacek Kurzępa
  Data: 2021-2022

 • Wczesne nieadaptacyjne schematy, tryby schematów oraz wymiary osobowości nieprawidłowej jako predyktory trajektorii rozwoju problematycznego korzystania z gier komputerowych oraz portali społecznościowych – badania podłużne

  Celem projektu jest pogłębienie stanu wiedzy w zakresie czynników związanych z problematycznym korzystaniem z gier komputerowych oraz portali społecznościowych, w szczególności znaczenia wczesnych nieadaptacyjnych schematów, trybów tych schematów oraz wymiarów osobowości nieprawidłowej jako predyktorów zmiany tych problematycznych zachowań w czasie.

  Realizacja: Katolicki Uniwersytet Lubelski
  Data: 2021-2022

 • Analiza wpływu aprobaty społecznej na neuronalne korelaty empatii u osób problematycznie korzystających z portali społecznościowych. Badania potencjałów wywołanych ERP

  Celem projektu jest pogłębienie stanu wiedzy w zakresie neuronalnych korelatów związanych z uzależnieniem od portali społecznościowych. Oczekuje się, że projekt przyczyni się do odpowiedzi na pytania dotyczące funkcjonowania społeczno-emocjonalnego osób przejawiających specyficzne uzależnienie od Internetu związane z portalami społecznymi w kontekście empatii i aprobaty społecznej. Będzie również stanowił istotny wkład w poznanie obszarów deficytowych, które mogą wymagać podjęcia działań korekcyjnych.

  Realizacja: Katolicki Uniwersytet Lubelski
  Data: 2021-2022

 • Związek problematycznego korzystania z telefonów komórkowych i zmęczenia. Rola społecznego jet lagu, kontaktów społecznych i czasu przed ekranem. Badania dzienniczkowe

  Projekt ma na celu dostarczenie wiedzy na temat wpływu uzależnień behawioralnych na zmęczenie, a także roli czynników związanych z rytmami biologicznymi, relacji społecznych i czasu przed ekranem w tej relacji. Wyniki badania pomogą w opracowaniu programów profilaktycznych, ukierunkowanych na przeciwdziałanie problematycznemu korzystaniu z telefonów.

  Realizacja: Katolicki Uniwersytet Lubelski
  Data: 2021-2022

 • Problematyczne korzystanie z portali społecznościowych a poziom osiągnięć w nauce w kontekście cyberdryfowania: moderacyjna rola wytrwałości i samoskutecznosci

  Celem naukowym projektu jest poszerzenie obecnego stanu wiedzy w zakresie psychologicznych czynników związanych z problematycznym korzystaniem z portali społecznościowych. Główny nacisk projektu położony jest na analizę zależności pomiędzy problematyczny korzystaniem z portali społecznościowych u poziomem osiągnięć w nauce. Badania rozszerzą istniejącą wiedzę na temat możliwych determinantów tego uzależnienia, uwzględniając przede wszystkim właściwości psychologiczne osoby (wytrwałość, samoskuteczność) oraz związek nadmiernego korzystania z portali z poziomem osiągnięć w nauce.

  Realizacja: Katolicki Uniwersytet Lubelski
  Data: 2021-2022

 • Zaburzenia Hazardowe współwystępujące z zaburzeniami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych oraz we współchorobowości z innymi zaburzeniami psychicznymi. Rozpowszechnienie i Standardy Leczenia. Akroim ZHWW 2021-22

  Przedmiotem badania są zjawiska współchorbowości zaburzeń hazardowych i innych zaburzeń psychicznych (F20-F48, F60-68) oraz współwystępowania zaburzeń hazardowych z zaburzeniami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych (F10-19, w wyłączeniem F17 wg ICD-10). Celem projektu jest eksploracja przedmiotu badania pozwalająca na wypracowanie uzasadnionych naukowo rekomendacji do leczenia zaburzeń hazardowych współwystępujących z zaburzeniami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych oraz we współchorobowości z innymi zaburzeniami psychicznymi.

  Realizacja: Instytut Psychiatrii i Neurologii
  Data: 2021-2022