Badania

W tej części serwisu publikowane będą wyniki badań naukowych, które są efektem zrealizowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wielu badań dotyczących problematyki uzależnień behawioralnych. Celem prowadzonych badań jest gromadzenie i systematyzowanie wiedzy w zakresie powyższej tematyki a uzyskane wyniki przyczyniają się do rozwoju nowych obszarów badawczych i wyznaczania kierunków eksploracji, co służy pomocy, zarówno osobom uzależnionym, jak i profesjonalistom stykającym się w swojej pracy z problematyką uzależnień behawioralnych. W tej części prezentowane będą raporty ze zrealizowanych badań, artykuły naukowe oraz narzędzia badawcze służące do pomiaru stopnia zagrożenia uzależnieniem od czynności, powstałych w ramach projektów badawczych zlecanych podmiotom zewnętrznym przez KCPU.

Czytaj dalej

Raporty z badań

Badania w trakcie realizacji

 • Wybrane uwarunkowania uzależnienia od internetu i innych zachowań ryzykownych online związane ze środowiskiem rodzinnym (badania par: rodzic – nastoletnie dziecko)

  Głównym celem projektu jest uzyskanie wiedzy dotyczącej tego, w jaki sposób strategie i praktyki wychowawcze rodziców/opiekunów, ich przekonania dotyczące internetu, jakość korzystania przez nich z mediów cyfrowych oraz umiejętności cyfrowe przekładają się na funkcjonowanie cyfrowe ich dzieci – redukcję przejawów uzależnienia od internetu oraz innych zachowań ryzykownych online i wspieranie pozytywnego zachowania online.

  Realizacja: EDBAD pracownia doradczo-badawcza Maciej Mroczek
  Data: 2024-2025

 • Brzdąc w sieci 4.0 – korzystanie z urządzeń ekranowych a funkcje wykonawcze u dzieci w wieku przedszkolnym – analiza równoważności narzędzi cyfrowych i nie cyfrowych

  Celem projektu jest weryfikacja równoważności wersji cyfrowych i wersji nie cyfrowych wybranych testów służących do pomiaru funkcji wykonawczych w grupie dzieci w wieku przedszkolnym w podziale na dzieci korzystające i niekorzystające z urządzeń cyfrowych. Weryfikacja ta pozwoli odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu korzystanie z urządzeń ekranowych może mieć znaczenie dla funkcjonowania dziecka (na wymiarze funkcji wykonawczych).

  Realizacja: Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog
  Data: 2024-2025

 • Osobowościowo-temperamentalne i relacyjne uwarunkowania korzystania z internetu, mediów społecznościowych, telefonów komórkowych i grania w gry przez nastolatków

  Celem projektu jest zbadanie osobowościowych, temperamentalnych i relacyjnych uwarunkowań używania internetu, w tym mediów społecznościowych, korzystania z gier internetowych i telefonów komórkowych. Dodatkowo planuje się zbadanie związków pomiędzy używaniem internetu a używaniem substancji psychoaktywnych z odniesieniem do zmiennych osobowościowych, temperamentalnych i relacyjnych. Ponadto planowane jest również porównanie nastolatków ze stwierdzonym problematycznym używaniem internetu, mediów społecznościowych, telefonów komórkowych i/lub z zaburzeniem grania w gry, podejmujących terapię z nastolatkami z populacji ogólnej nieszkodliwie używających internetu, mediów społecznościowych, telefonów komórkowych i/lub grających w gry.

  Realizacja: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
  Data: 2024-2025

 • Wielowymiarowy Inwentarz Nadużywania Mediów Elektronicznych dla Dorosłych – konstrukcja i walidacja E-MOI w wersjach D1 i D2

  Celem głównym projektu jest opracowanie, ewaluacja i wdrożenie nowego wielowymiarowego kwestionariusza przesiewowego, który zwiększy obecne możliwości diagnozy, prewencji i pomocy osobom zagrożonym e-uzależnieniem, a przez to przełoży się na spadek zjawiska problematycznego używania nowych technologii przez osoby dorosłe.

  Realizacja: Fundacja Badań Społecznych
  Data: 2024-2025

 • Uprawianie gier hazardowych na nielegalnych stronach internetowych: kompleksowe podejście do oszacowania rozpowszechnienia i rozpoznania motywów za pomocą analiz ilościowych, jakościowych i prawnych

  Projekt ma na celu kompleksową ocenę skali i motywacji uczestnictwa w nielegalnym hazardzie online. W trakcie jego realizacji zostaną przeprowadzone badania obejmujące populacje ogólną, graczy hazardowych, graczy korzystających z nielegalnych stron hazardowych oraz ekspertów-interesariuszy związanych z hazardem w Polsce.

  Realizacja: Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
  Data: 2024-2025

 • Opracowanie narzędzia badawczego w formie kwestionariusza do pomiaru korzystania z elementów konstrukcyjnych gier mobilnych potencjalnie promujących zachowania uzależniające

  Głównym celem projektu jest opracowanie narzędzia badawczego w formie kwestionariusza do pomiaru korzystania z elementów konstrukcyjnych gier mobilnych potencjalnie promujących zachowania uzależniające, a także pogłębienie stanu wiedzy w zakresie problematyki uzależnienia od gier elektronicznych, a w szczególności czynników mogących wpływać na rozwój tego typu uzależnienia.

  Realizacja: Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
  Data: 2024-2025

 • Czyń dobrze. Wpływ obdarowywania na związek między byciem permanentnie online i emocjami

  Głównym celem badania jest pokazanie jak bycie permanentnie online przekłada się na stres i emocje, a także sprawdzenie skuteczności interwencji „wyzywanie dawanie” (zachęcanie do czynienia dobra i obdarowywania innych osób) na obniżenie czasu ekranowego i podniesienie poziomu emocji pozytywnych. Dodatkowo mierzona będzie rola problematycznego korzystania z nowych mediów, osobowości i prospołeczności. W badaniu wezmą udział osoby młode (licealiści i studenci), badanie będzie realizowane z wykorzystaniem metody dzienniczkowej.

  Realizacja: Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
  Data: 2024-2025

 • Brzdąc w sieci 3.0 – dlaczego dzieci w wieku przedszkolnym korzystają z mobilnych urządzeń ekranowych?

  Badanie jest trzecim z kolei projektem realizowanym w ramach cyklu „Brzdąc w sieci” .  Celem projektu jest próba zrozumienia dlaczego rodzice pozwalają na korzystanie z urządzeń ekranowych swoim dzieciom, robiąc to niezgodnie z rekomendacjami WHO.

  Realizacja: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
  Data: 2023-2024

 • E-VAL 2.0

  Celem projektu jest kontynuowanie realizacji badań ewaluacyjnych efektywności różnych programów oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin w ramach programu pilotażowego.

  Realizacja: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
  Data: 2024

 • Oszacowanie rozpowszechnienia oraz identyfikacja czynników ryzyka i czynników chroniących hazardu i innych uzależnień behawioralnych – edycja 2023/2024

  Przedmiotem badania jest przeprowadzenie kolejnej edycji badania, mającego na celu oszacowanie rozpowszechnienia hazardu oraz innych uzależnień behawioralnych w populacji ogólnopolskiej oraz identyfikacja czynników wpływających na rozpowszechnienie lub ograniczenie zjawiska. Przedmiotem jest również analiza porównawcza z wynikami badań przeprowadzonych w latach 2011-2019 w celu uchwycenia zmian jakie zaszły w tym okresie w poziomie rozpowszechnienia uzależnień behawioralnych. Badanie ilościowe.

  Realizacja: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej
  Data: 2023-2024

 • Nowe Uzależnienia Behawioralne – Badania Eksploracyjne Problemowego Używania Kryptowalut

  Celem projektu jest zbadanie czy używanie kryptowalut może być związane z ryzykiem uzależnienia behawioralnego – a konkretnie z ryzykiem problemowego używania kryptowalut.

  Realizacja: Instytut Psychiatrii i Neurologii
  Data: 2023-2024

 • Problematyczne korzystanie z Instagrama w relacji między chronotypem, prokrastynacją snu a satysfakcją codzienną i jakością snu, badania dzienniczkowe

  Głównym celem projektu jest analiza związku pomiędzy problematycznym korzystaniem z Instagrama a funkcjonowaniem emocjonalnym  i jakością snu w grupie adolescentów.

  Realizacja: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Data: 2023-2024

 • E-VAL- Ewaluacja oddziaływań terapeutycznych problemowego korzystania z nowych technologii cyfrowych

  Przedmiotem projektu są badania ewaluacyjne pilotażowego programu oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz do ich rodzin, w tym ocena efektywności różnych programów oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin oraz ocena sposobu organizacji opieki nad adresatami w ramach różnych modeli oddziaływań terapeutycznych.

  Realizacja: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
  Data: 2022-2023

 • Problematyczne korzystanie ze smartfona jako mediator pomiędzy phubbingiem rodziców a poczuciem samotności i funkcjonowaniem emocjonalnych, Badania dzienniczkowe adolescentów

  Celem naukowym projektu jest poszerzenie obecnego stanu wiedzy w zakresie psychologicznych czynników związanych z problematycznym korzystaniem ze smartfonów. Badania rozszerzą wiedzę na temat możliwych determinantów tego uzależnienia, uwzględniając przede wszystkim kontekst społeczny młodej osoby, czyli sposób korzystania z telefonu przez rodziców oraz jego wpływ a funkcjonowanie psychiczne adolescentów.

  Realizacja: Katolicki Uniwersytet Lubelski
  Data: 2022-2023