Badania

W tej części serwisu publikowane będą wyniki badań naukowych, które są efektem zrealizowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wielu badań dotyczących problematyki uzależnień behawioralnych. Celem prowadzonych badań jest gromadzenie i systematyzowanie wiedzy w zakresie powyższej tematyki a uzyskane wyniki przyczyniają się do rozwoju nowych obszarów badawczych i wyznaczania kierunków eksploracji, co służy pomocy, zarówno osobom uzależnionym, jak i profesjonalistom stykającym się w swojej pracy z problematyką uzależnień behawioralnych. W tej części prezentowane będą raporty ze zrealizowanych badań, artykuły naukowe oraz narzędzia badawcze służące do pomiaru stopnia zagrożenia uzależnieniem od czynności, powstałych w ramach projektów badawczych zlecanych podmiotom zewnętrznym przez KCPU.

Czytaj dalej

Raporty z badań

Badania w trakcie realizacji

 • E-VAL- Ewaluacja oddziaływań terapeutycznych problemowego korzystania z nowych technologii cyfrowych

  Przedmiotem projektu są badania ewaluacyjne pilotażowego programu oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz do ich rodzin, w tym ocena efektywności różnych programów oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin oraz ocena sposobu organizacji opieki nad adresatami w ramach różnych modeli oddziaływań terapeutycznych.

  Realizacja: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
  Data: 2022-2023

 • Problematyczne korzystanie ze smartfona jako mediator pomiędzy phubbingiem rodziców a poczuciem samotności i funkcjonowaniem emocjonalnych, Badania dzienniczkowe adolescentów

  Celem naukowym projektu jest poszerzenie obecnego stanu wiedzy w zakresie psychologicznych czynników związanych z problematycznym korzystaniem ze smartfonów. Badania rozszerzą wiedzę na temat możliwych determinantów tego uzależnienia, uwzględniając przede wszystkim kontekst społeczny młodej osoby, czyli sposób korzystania z telefonu przez rodziców oraz jego wpływ a funkcjonowanie psychiczne adolescentów.

  Realizacja: Katolicki Uniwersytet Lubelski
  Data: 2022-2023

 • Nadużywanie mediów elektronicznych przez dzieci i młodzież – badanie rozpowszechnienia problemu, jego determinantów i nowej interwencji profilaktycznej redukującej skalę problemu

  Celem głównym projektu jest usprawnienie procesów wczesnej profilaktyki nadużywania e-mediów przez dzieci i młodzież oraz przyczynienie się do skutecznego zmniejszenia skali zjawiska poprzez zaprojektowanie i walidację nowej interwencji profilaktycznej opartej na oddziaływaniach behawioralno-poznawczych, redukującej ryzyko nadużywania e-mediów wśród uczniów szkół podstawowych.

  Realizacja: Fundacja Badań Społecznych
  Data: 2022-2023

 • Poziom odczuwanego stresu i zaangażowanie graczy w grę jako mediatory relacji między samokontrolą, motywacją do grania a trajektorią rozwoju problematycznego korzystania z gier komputerowych- badania pilotażowe.

  Głównym celem jest poszerzenie stanu wiedzy w zakresie czynników związanych z problematycznym korzystaniem z gier komputerowych a w szczególności znaczenia odczuwanego stresu i wielowymiarowego zaangażowania graczy w grę jako mediatorów relacji miedzy samokontrolą, motywacją do grania a problematycznym korzystaniem z gier komputerowych. Badanie ma na celu usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy w zakresie rozwoju uzależnienia od gier komputerowych a także zrozumienie mechanizmów rozwoju tego zachowania problematycznego, co przełożyć się może na tworzenie efektywnych programów profilaktycznych, korekcyjnych i psychoterapeutycznych dla osób problemowo korzystających z mediów, a w szczególności gier komputerowych.

  Realizacja: Katolicki Uniwersytet Lubelski
  Data: 2022-2023

 • Wpływ praktyki uważności na związek między czasem spędzanym przed ekranem a satysfakcją codzienna. Moderująca rola problematycznego korzystania z telefonów i wysokiej wrażliwości

  Głównym celem jest poszerzenie stanu wiedzy w zakresie uzależnień behawioralnych w tym w szczególności pokazanie wpływu treningu uważności na związek miedzy czasem spędzonym przed ekranem i codzienną satysfakcją oraz moderującej roli problematycznego korzystania z telefonów, wysokiej wrażliwości i uważności.

  Realizacja: Katolicki Uniwersytet Lubelski
  Data: 2022-2023

 • Kontrolowane granie w gry hazardowe – ocena wiedzy i postaw profesjonalistów i pacjentów. Rekomendacje dla poszerzenia oferty terapeutycznej

  Celem badania jest diagnoza wiedzy profesjonalistów i pacjentów na temat programów ograniczania grania w gry hazardowe, a także gotowość do wdrożenia takich programów wśród profesjonalistów, a wśród pacjentów do skorzystania z nich.

  Realizacja: Instytut Psychiatrii i Neurologii
  Data: 2022-2023