Zespół

Zespół ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym został powołany przez Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom Zarządzeniem nr 41/2022 z dnia 27 maja 2022 r.

W skład Zespołu wchodzi ośmiu specjalistów zarówno z kręgów naukowych, jak i praktyków, posiadających dużą wiedzę i doświadczenie w obszarze uzależnień behawioralnych.

Kadencja Zespołu trwa dwa lata.

Czytaj dalej

Do zadań Zespołu, jako organu opiniodawczo-doradczego Dyrektora KCPU należy w szczególności:

  1. dokonanie analizy potrzeb podejmowania nowych zadań z uwzględnieniem dotychczasowych działań zrealizowanych w KCPU;
  2. rekomendowanie priorytetowych kierunków działań i strategii przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym;
  3. pomoc w tworzeniu bazy ekspertów opiniujących projekty składane w ramach konkursów 
o dofinansowanie ich realizacji;
  4. wyrażanie opinii i inicjowanie zmian dotyczących przepisów prawa w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym.