Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ogłasza otwarty konkurs na stanowisko: Specjalista / Młodszy Specjalista w Dziale Lecznictwa i Certyfikacji

czytaj dalej

Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54, Warszawa 02-776, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko:

Specjalista / Młodszy Specjalista w Dziale Lecznictwa i Certyfikacji

Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

(zatrudnienie w wymiarze 1/2 etatu)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w działaniach związanych z realizacją szkoleń w dziedzinie psychoterapii uzależnień obejmujących m.in. analizę dokumentacji uczestników szkoleń, wystawianie zaświadczeń, obsługę organizacyjną egzaminów końcowych dla absolwentów programów szkoleniowych,
 • udział w organizowaniu konkursów na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego oraz udział  w pracach komisji konkursowych dokonujących oceny i wyboru ofert,
 • opieka merytoryczna nad wykonywaniem zadań zleconych przez KCPU,
 • prowadzenie korespondencji z osobami i instytucjami w sprawach dotyczących lecznictwa uzależnień oraz certyfikacji,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanymi zadaniami oraz udział w przygotowywaniu sprawozdań z realizacji zadań Działu Lecznictwa i Certyfikacji,
 • udział w realizacji innych zadań Działu Lecznictwa i Certyfikacji.

Wymagania konieczne:

 • umiejętność rzetelnego wykonywania powierzonych zadań,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • biegła umiejętność posługiwania się  programami MS Word, MS Excel.Mile widziane:

 • wykształcenie wyższe, co najmniej licencjat z zakresu: zdrowie publiczne, praca socjalna, socjologia, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, filozofia, nauki o rodzinie, resocjalizacja lub administracja,
 • znajomość zagadnień z zakresu leczenia uzależnień,
 • umiejętność prowadzenia korespondencji urzędowej, sporządzania sprawozdań, raportów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV,
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne  rozporządzenie o ochronie danych, RODO)”.

Dokumenty należy składać do dnia 22.01.2024r. do godz. 16.00

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju kompetencji i kwalifikacji poprzez różnorodne zadania,
 • możliwość doskonalenia zawodowego, m.in. poprzez udział w szkoleniach i konferencjach,
 • elastyczny czas pracy – możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 7.30 a 9.00,
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • pracę w przyjaznym zespole,
 • wsparcie merytoryczne doświadczonych pracowników,
 • wynagrodzenie brutto za cały etat wynosi 4 560 zł – 4 760 zł (niniejsze ogłoszenie dotyczy zatrudnienia w wymiarze ½ etatu). Do zasadniczej części wynagrodzenia dolicza się dodatek stażowy.

Inne informacje:

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyn.

W ofercie prosimy o podanie danych do kontaktu. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data wpływu do Krajowego Centrum) nie będą rozpatrywane.

Do składania ofert zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami.

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w KCPU, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981), nie wynosił 6%.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie umieszczona niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, na tablicy ogłoszeń w siedzibie KCPU, a także opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronie internetowej https://bip.kcpu.gov.pl/  

Rozmowa rekrutacyjna odbędzie się bezpośrednio w siedzibie KCPU lub w formie on-line (zoom).

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: rozmowa kwalifikacyjna.


Pliki do pobrania

Najnowsze aktualności

 1. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 21 czerwca 2024 r. ws. Egzaminu Końcowego w…

 2. Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom przypomina o obowiązku…

 3. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 20.06.2024 r. ws. Egzaminu Końcowego w…

 4. Zachęcamy do uczestnictwa w XIX Konferencja Europejskiej Federacji…