Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54, Warszawa 02-776, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko:
Młodszego Specjalisty/Specjalisty ds. Profilaktyki i Edukacji Publicznej

czytaj dalej

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór merytoryczny nad wykonywaniem programów i zadań zleconych przez Centrum w zakresie profilaktyki i edukacji publicznej,
 • udział w Komisjach Konkursowych dokonujących wyboru ofert programowych,
 • udział w opracowywaniu materiałów edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień,
 • realizacja działań z zakresu profilaktyki uzależnień i edukacji publicznej,
 • prowadzenie bieżącej korespondencji z instytucjami i osobami w sprawach dotyczących profilaktyki i edukacji publicznej,
 • przygotowywanie sprawozdań i raportów z działalności Działu,
 • udział w organizowaniu szkoleń i konferencji.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, preferowane: psychologia, pedagogika, resocjalizacja lub inne mające zastosowanie w ochronie zdrowia,
 • dobra znajomość aplikacji pakietu Microsoft Office,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację,
 • znajomość zagadnień z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych.

Mile widziane:

 • znajomość tematyki Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD),
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność prowadzenia korespondencji urzędowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV,
 • podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju kompetencji i kwalifikacji poprzez realizację ciekawych zadań,
 • udział w szkoleniach i konferencjach krajowych oraz zagranicznych,
 • zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • elastyczny czas pracy – możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 7.30 a 9.00,
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Termin składania ofert upływa dnia 31 marca 2023 roku.

Dokumenty należy złożyć bezpośrednio w siedzibie KCPU z dopiskiem na kopercie „Konkurs DPIEP – Młodszy Specjalista/Specjalista” na adres:

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa lub przesłać mailowo na adres:

Inne informacje:

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyn.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie umieszczona niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, na tablicy ogłoszeń w siedzibie KCPU, a także opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronie internetowej https://bip.kcpu.pl/

Rekrutacja będzie odbywała się stacjonarnie w siedzibie KCPU (Aleje Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa) w formie rozmowy rekrutacyjnej przeprowadzonej przez zespół ds. naboru.

Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w KCPU, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981), nie wynosił 6%.


Pliki do pobrania

Najnowsze aktualności

 1. Zarządzenie nr 17/2024 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

 2. Lista osób spełniających wymogi formalne w związku z ogłoszeniem z dnia 2…

 3. Informacja o wyniku naboru na pracownika sekretariatu Krajowego Centrum…

 4. Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w…