Komunikat z dnia 23 lutego 2023 r. Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

czytaj dalej

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom po opublikowaniu na stronie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego dokumentu zatytułowanego Kryteria oceny o uznanie dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii uzależnień https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2023/02/Kryteria-Uznania-z-dziedziny-Psychoterapii-Uzaleznien.pdf, uprzejmie informujemy, co następuje:

  1. Specjaliści psychoterapii uzależnień, (czyli osoby, które ukończyły szkolenie w dziedzinie psychoterapii uzależnień certyfikowane przez KBPN lub PARPA i zdały egzamin) mają zagwarantowane na mocy art. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 2469), że ich certyfikat jest równoważny z tytułem specjalisty w dziedzinie psychoterapii uzależnień uzyskanym na mocy ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia to znaczy że, specjaliści psychoterapii uzależnień i specjaliści w dziedzinie psychoterapii uzależnień mają takie same uprawnienia w odniesieniu do zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych co znajduje odzwierciedlenie w takim samym wynagrodzeniu, o ile specjalista psychoterapii uzależnień zatrudniony jest w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych. Kwestie wynagrodzenia reguluje ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2139).
  2. Specjaliści psychoterapii uzależnień mogą wystąpić z Wnioskiem do Dyrektora CMKP o uznanie dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii uzależnień i po uzyskaniu decyzji Ministra Zdrowia o uznaniu wyżej wymienionego dorobku, będą mogli przystąpić do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego – PES. Brak wystąpienia o uznanie dorobku naukowego i zawodowego i nieprzystąpienie do PES nie skutkuje obniżeniem wynagrodzenia i nie ma wpływu na wykonywane czynności zawodowe.
  3. Decyzja Ministra Zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego jest niezbędna w przypadku powołania przez Dyrektora CMKP specjalisty psychoterapii uzależnień do zespołu ekspertów do opracowania programu szkolenia specjalizacyjnego, zespołu kontrolnego lub w przypadku pełnienia funkcji kierownika specjalizacji (art.28 ust. 12 pkt 2 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia – Dz. U. z 2021 r. poz 1297).
  4. Specjaliści psychoterapii uzależnień, którzy są zainteresowani przystąpieniem do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) w sesji jesiennej br. powinni do dnia 15 lipca br. zgłosić chęć przystąpienia do PES w systemie smk i załączyć w systemie decyzję Ministra Zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego. Aby ubiegać się o uzyskanie ww. decyzji należy w najbliższych tygodniach złożyć wniosek o uznaniu dorobku, który jest dostępny na stronie CMKP. Wniosek należy wypełnić z najwyższą starannością wskazując na spełnienie kryteriów oceny o uznanie dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii uzależnień.

W przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy do zadawania pytań telefonicznie 504 244 446 lub e-mailowo


Pliki do pobrania

Najnowsze aktualności

  1. Listy wniosków na realizację w latach 2024-2026 zadań z zakresu zdrowia…

  2. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 21 czerwca 2024 r. ws. Egzaminu Końcowego w…

  3. Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom przypomina o obowiązku…

  4. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 20.06.2024 r. ws. Egzaminu Końcowego w…