Lista wniosków na realizację w latach 2024-2025 zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO z terminem składania wniosków do dnia 16 października 2023 r.

czytaj dalej

Informujemy, że w dniu 28 listopada br., została zaakceptowana przez Ministra Zdrowia lista wniosków na realizację zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO z terminem składania wniosków do dnia 16 października 2023 r.

Wyłoniony Wnioskodawca zostanie zawiadomiony o wyniku przeprowadzonego naboru w formie elektronicznej. Informacja o wyniku naboru zawierać będzie określenie przyjętego do realizacji zakresu merytorycznego i finansowego lub uzasadnienie nieprzyjęcia wniosku do realizacji.

Wyłoniony Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia preliminarza realizacji zadania poprzez system elektroniczny https://app.kcpu.gov.pl/kbpn najpóźniej do dnia 5 grudnia 2023 r.

Warunki realizacji zadania określone w preliminarzu oraz harmonogramie działań, zaakceptowane przez strony, są podstawą do sporządzenia i zawarcia pisemnej umowy na wykonanie zadań zleconych oraz udzielenie przez Krajowe Centrum dofinansowania ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Wraz z preliminarzem i harmonogramem należy obowiązkowo przekazać numer wydzielonego rachunku bankowego służącego do dokonywania wszystkich operacji finansowych związanych z realizacją zadania zleconego i dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Numer tego rachunku jest niezbędnym elementem umowy. W przypadku pytań prosimy kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej:

Uwaga: Dostęp do serwisu możliwy jest wyłącznie po zalogowaniu się. Wnioskodawców, którzy uzyskali dostęp do serwisu we wcześniejszym okresie obowiązują posiadane loginy i hasła.


Pliki do pobrania

Najnowsze aktualności

  1. ZARZĄDZENIE NR 27/2024 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

  2. ZARZĄDZENIE Nr 18/2024 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

  3. Zarządzenie nr 5/2024 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

  4. Z A R Z Ą D Z E N I E NR 65/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…