Lista wniosków na realizację zadań, dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia, określonych w art. 88 ust. 4 pkt 1-4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM z dnia 25 stycznia 2024 r. z terminem składania wniosków do dnia 9 lutego 2024 r.

czytaj dalej

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 lutego 2024 r. Pan Wojciech Konieczny, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, zaakceptował listę wniosków wyłonionych na realizację w 2024 r. zadania dofinansowywanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych określonego w art. 88 ust. 4 pkt 1-4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 888), wyłonionego w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym z terminem składania wniosków do dnia 9 lutego 2024 r.

Wyłonieni Wnioskodawcy zostaną zawiadomieni o wyniku przeprowadzonego naboru w formie elektronicznej. Informacja o wyniku naboru zawierać będzie określenie przyjętego do realizacji zakresu merytorycznego i finansowego lub uzasadnienie nieprzyjęcia wniosku do realizacji. Wyłonieni Wnioskodawcy zobowiązani są do niezwłocznego złożenia preliminarza realizacji zadania poprzez system elektroniczny https://app.kcpu.gov.pl/KBPN/ .

Warunki realizacji zadania określone w preliminarzu oraz harmonogramie działań, zaakceptowane przez strony, są podstawą do sporządzenia i zawarcia pisemnej umowy na wykonanie zadań zleconych oraz udzielenie przez Krajowe Centrum dofinansowania ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Wraz z preliminarzem i harmonogramem należy obowiązkowo przekazać numer wydzielonego rachunku bankowego służącego do dokonywania wszystkich operacji finansowych związanych z realizacją zadania zleconego i dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Numer tego rachunku jest niezbędnym elementem umowy. W przypadku pytań prosimy kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej 

Lista wniosków przyjętych do realizacji w ramach konkursu z dnia 25 stycznia 2024 r. z terminem składania wniosków do dnia 9 lutego


Pliki do pobrania

Najnowsze aktualności

  1. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 17 kwietnia 2024 roku ws. wyników egzaminu…

  2. KCPU zaprasza na szkolenie online dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z…

  3. Ogłoszenie dotyczące miejsca, terminu i opłaty za egzamin pisemny – sesja…

  4. Ogłoszenie dyrektora KCPU z dnia 05.04.2024 r. ws. osób zakwalifikowanych do…