Młodszy Specjalista Działu Prawnego

Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54, Warszawa 02-776, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko: Młodszego Specjalisty Działu Prawnego Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (zatrudnienie w wymiarze całego etatu).

czytaj dalej

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie zaangażowana w realizację zadań Działu Prawnego KCPU, które obejmują:

 1. sporządzanie projektów umów i porozumień;
 2. przygotowywanie oraz opiniowanie projektów aktów normatywnych oraz projektów założeń, dotyczących alkoholu, narkotyków, uzależnień behawioralnych i problemów z nimi związanych;
 3. opiniowanie i udzielanie porad prawnych oraz wyjaśnień z zakresu stosowania prawa w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych m.in. w zakresie stosowania prawa w obszarze zdrowia publicznego; wydawania i cofania zezwoleń, procedury zobowiązania do leczenia odwykowego, finansowania zadań wpisanych w gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkotykowych, a także innych regulacji dotyczących lokalnych ograniczeń w dostępie do alkoholu, reklamy napojów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom behawioralnym;
 4. podejmowanie interwencji w związku naruszeniem zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz sprzedaży napojów alkoholowych w Internecie;
 5. reprezentowanie KCPU z upoważnienia Dyrekcji przed organami ścigania w związku z naruszeniami przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 6. przygotowywanie Zarządzeń Dyrektora KCPU i innych wewnętrznych dokumentów (regulaminów, zestawień, wytycznych, wzorów umów) związanych z funkcjonowaniem instytucji;
 7. przygotowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 8. opiniowanie i częściowe opracowywanie dokumentacji związanej z udzielaniem dotacji zgodnie z zapisami ustawy o zdrowiu publicznym;
 9. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora w zakresie obsługi prawnej oraz zadań ustawowych KCPU.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku prawo;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • biegła umiejętność posługiwania się programami Microsoft Word i Excel.

Wymagania pożądane:

 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność organizacji pracy;
 • umiejętność prowadzenia korespondencji urzędowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oferujemy:

 • ciekawą i różnorodną pracę pozwalającą na zdobycie doświadczenia zawodowego, w tym także osobom rozpoczynającym wykonywanie zawodu;
 • wynagrodzenie 3650 zł brutto;
 • możliwość rozwoju zawodowego (możliwość sfinansowania przez pracodawcę aplikacji, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych), uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach, w tym międzynarodowych;
 • dopłaty do wypoczynku, tzw. wczasów pod gruszą;
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego;
 • pracę w przyjaznym zespole;
 • wsparcie doświadczonych prawników.

Termin składania ofert upływa dnia 13 lipca 2022 roku. Dokumenty należy złożyć bezpośrednio w siedzibie KCPU z dopiskiem na kopercie „Konkurs DP” na adres: Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa lub przesłać mailowo na adres: .

Inne informacje:

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyn.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie umieszczona niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, na tablicy ogłoszeń w siedzibie KCPU, a także opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronie internetowej www.kbpnbip.pl

Rekrutacja będzie odbywała się on-line (zoom) w formie rozmowy rekrutacyjnej przeprowadzonej przez zespół ds. naboru.

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w KCPU, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981), nie wynosił 6%.


Pliki do pobrania

Najnowsze aktualności

 1. Zarządzenie nr 17/2024 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

 2. Lista osób spełniających wymogi formalne w związku z ogłoszeniem z dnia 2…

 3. Informacja o wyniku naboru na pracownika sekretariatu Krajowego Centrum…

 4. Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w…