Młodszy Specjalista/Specjalista ds. Profilaktyki i Edukacji Publicznej

Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom poszukuje kandydatów na stanowisko: Młodszy specjalista/Specjalista ds. Profilaktyki i Edukacji Publicznej

czytaj dalej

Wymiar etatu: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór merytoryczny nad wykonywaniem programów i zadań zleconych przez Centrum w zakresie profilaktyki i edukacji publicznej,
 • udział w Komisjach Konkursowych dokonujących wyboru ofert programowych,
 • udział w opracowywaniu materiałów edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień,
 • realizacja działań z zakresu profilaktyki uzależnień i edukacji publicznej,
 • prowadzenie bieżącej korespondencji z instytucjami i osobami w sprawach dotyczących profilaktyki i edukacji publicznej,
 • przygotowywanie sprawozdań i raportów z działalności Działu,
 • udział w organizowaniu szkoleń i konferencji.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane: psychologia, pedagogika, resocjalizacja lub inne mające zastosowanie w ochronie zdrowia,
 • wykształcenie średnie, z udokumentowanym 5-letnim doświadczeniem zawodowym,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • dobra znajomość aplikacji pakietu Microsoft Office,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację,
 • znajomość zagadnień z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju kompetencji i kwalifikacji poprzez realizację ciekawych zadań,
 • udział w szkoleniach i konferencjach krajowych oraz zagranicznych,
 • zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • elastyczny czas pracy – możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 7.30 a 9.00,
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (Załącznik nr 1),
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenia kandydata o niekaralności (nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 17 września 2022r. do godz. 15.00 pod adresem: Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, 02-776 Warszawa, ul. Dereniowa 52/54 lub mailowo na adres: (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata i przesłane w formie skanu) z dopiskiem: „specjalista” lub ” młodszy specjalista”.

Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data wpływu do Krajowego Centrum) nie będą rozpatrywane.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

„Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w KCPU, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981), nie wynosił 6%.”

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: rozmowa kwalifikacyjna.


Pliki do pobrania

Najnowsze aktualności

 1. Zarządzenie nr 17/2024 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

 2. Lista osób spełniających wymogi formalne w związku z ogłoszeniem z dnia 2…

 3. Informacja o wyniku naboru na pracownika sekretariatu Krajowego Centrum…

 4. Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w…