Ogłoszenie dotyczące EGZAMINU JESIEŃ 2022 w „starej ścieżce kształcenia”

*dotyczy szkoleń rozpoczętych do 2019 r.

Ogłoszenie z dnia 12 maja 2022 r. Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w sprawie Egzaminu Końcowego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień - sesja JESIEŃ 2022

czytaj dalej

Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U. nr 132, poz. 931) w zw. § 13 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U. z 2019 r. poz. 766) oraz w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2469) ogłasza nabór na egzamin końcowy w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień.

Terminy i miejsca poszczególnych części egzaminu

 1. Część pisemna egzaminu końcowego odbędzie się dnia 17 września 2022 r. w Warszawie (dokładne miejsce, godzina i forma egzaminu zostaną podane w późniejszym terminie).
 2. Część ustna egzaminu końcowego odbędzie się w dniach 10-11 grudnia 2022 r. w Warszawie lub w formie zdalnej (dokładne miejsce, godzina i forma egzaminu ustnego zostaną podane w późniejszym terminie).
 3. Harmonogram sesji JESIEŃ 2022 stanowi załącznik numer 1 do niniejszego ogłoszenia.

Warunki przystąpienia do egzaminu

Do egzaminu końcowego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień mogą przystąpić osoby spełniające następujące kryteria:

 • ukończenie części teoretyczno-warsztatowej szkolenia w zakresie instruktora terapii uzależnień/specjalisty psychoterapii uzależnień w podmiocie szkolącym posiadającym rekomendację Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (od 1 stycznia 2022 r. Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom) do realizacji programu szkolenia w dziedzinie uzależnień;
 • zaliczenie stażu klinicznego zgodnie z realizowanym modułem szkolenia w ośrodku stażowym posiadającym rekomendację Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, przed 1 stycznia 2022 r. Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, do prowadzenia staży klinicznych w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień;
 • zaliczenie superwizji klinicznej realizowanej pod nadzorem superwizora posiadającego rekomendację Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, przed 1 stycznia 2022 r. Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, do prowadzenia superwizji klinicznej w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnienia;
 • terminowe złożenie wniosku;
 • złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z kompletem dokumentów;
 • dokonanie opłaty za egzamin końcowy.

Wykaz dokumentów niezbędnych do zakwalifikowania się do egzaminu oraz termin ich składania

Osoby, które są zainteresowane podejściem do egzaminu w sesji JESIEŃ 2022 powinny przesłać do Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom następujące dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu końcowego;
 2. Odpowiednio oryginał, odpis lub notarialnie potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskania tytułu magistra (w zależności od zakresu zdawanego egzaminu) oraz kserokopię dokumentu;
 3. Oryginał zaświadczenia o ukończeniu części teoretyczno-warsztatowej szkolenia wydane przez podmiot szkolący oraz kserokopię dokumentu;
 4. Oryginał zaświadczenia o zaliczeniu stażu klinicznego wydany przez placówkę stażową (w przypadku uczestniczenia w Module I należy przedstawić zaświadczenia o odbyciu staży w ramach Modułu I i Modułu II) oraz kserokopię dokumentu/dokumentów;
 5. Oryginał zaświadczenia o zaliczeniu superwizji klinicznej wydany przez superwizora oraz kserokopię dokumentu;
 6. Dwa egzemplarze pracy pisemnej – studium przypadku osoby uzależnionej od substancji psychoaktywnych – w wersji papierowej (uprzejmie prosimy o niebindowanie prac, można zszyć bądź włożyć w skoroszyt, strony studium powinny być ponumerowane);
 7. Płytę CD lub pendrive z zapisaną wersją elektroniczną studium przypadku w formacie doc lub pdf (jedna sztuka); (studium przypadku powinno posiadać stronę tytułową i oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy zgodnie z wytycznymi określonymi w § 7 dokumentu pt. „Procedury i zasady organizacji egzaminu końcowego przeprowadzanego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, prowadzonego w ramach specjalistycznych szkoleń w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień” zamieszczonego na stronie www.kbpn.gov.pl w zakładce Certyfikacja/Szkolenia rozpoczęte do końca 2019 roku/Egzamin końcowy – studia przypadków nie spełniające wytycznych będą odrzucane);
 8. W przypadku zmiany nazwiska należy przesłać dokument potwierdzający tę zmianę oraz kserokopię dokumentu;
 9. Osoby, które przystępowały już do Egzaminu Końcowego i nie zaliczyły którejś z części egzaminu, a ich dokumenty zostały w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom powinny przesłać do Centrum wniosek zgłoszenia do egzaminu wraz z dopiskiem na wniosku w brzmieniu: „Wszystkie dokumenty wymagane do przystąpienia do Egzaminu zostały złożone na sesję egzaminacyjną (podać sesję i rok) i pozostały w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.”;
 10. Osoby, które podchodzą ponownie do części ustnej egzaminu zobowiązane są do złożenia nowego studium przypadku.

Przesłanie wszystkich dokumentów wymienionych w pkt. 1-7 oraz w razie potrzeby dokumentów wymienionych w pkt. 8 i 10 do sekretariatu Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w terminie do dnia 9 sierpnia 2022 roku jest warunkiem zakwalifikowania do egzaminu (UWAGA! liczy się data wpłynięcia dokumentów do Centrum!).

Lista osób zakwalifikowanych do egzaminu zostanie umieszczona na stronie www.kbpn.gov.pl w zakładce „Aktualności” do dnia 30 sierpnia 2022 roku.

Dokumenty należy przesłać na adres: Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa (z dopiskiem „Egzamin” na kopercie) lub składać bezpośrednio w siedzibie Centrum od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

Koszt egzaminu końcowego

 1. Koszt egzaminu pisemnego zostanie podany do dnia 30 sierpnia 2022 roku po zamknięciu listy uczestników egzaminu.
 2. Koszt egzaminu ustnego zostanie podany do dnia 15 listopada 2022 roku po ogłoszeniu listy osób, które pozytywnie zaliczyły część pisemną egzaminu.
 3. Numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat za część pisemną i ustną egzaminu: 40 1010 1010 0199 1422 3100 0000.
 4. Warunkiem uczestniczenia w egzaminie jest posiadanie przy sobie dokumentu tożsamości.
 5. Prosimy zapoznać się z treścią dokumentu pt. „Procedury i zasady organizacji egzaminu końcowego przeprowadzanego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, prowadzonego w ramach specjalistycznych szkoleń w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień” zamieszczonego na stronie www.kbpn.gov.pl w zakładce Certyfikacja/Szkolenia rozpoczęte do końca 2019 roku/Egzamin Certyfikujący/Procedury i zasady.

Pliki do pobrania

Najnowsze aktualności

 1. Informacja dotycząca miejsca i terminu oraz opłaty za część pisemną…

 2. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 21 września 2023 r. ws. listy osób…

 3. Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza na bezpłatne szkolenie Edukator…

 4. ZARZĄDZENIE NR 43/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…