Ogłoszenie listy wniosków na realizację w roku 2022 zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z terminem składania wniosków do 7 czerwca 2022 roku

Lista wyłonionych realizatorów na realizację w 2022 roku zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia.

czytaj dalej

Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom informuje o zakończeniu procedury konkursowej dotyczącej uzyskania z Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom środków na realizację zadań:

Obszar Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka Uzależnień

Zadanie NPZ 2.1 Zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom

2.1.3 A/M Edukacja kadr (w tym szkolenia) uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień

Organizacja konferencji dotyczącej prowadzenia zintegrowanych działań z zakresu uzależnień, na szczeblu centralnym i lokalny

Dofinansowanie w kwocie 158.600 zł otrzymała Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”, ul. Piękna 64. 00-672 Warszawa

2.1.5 M Poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i ich rodzin

Szkolenia z obszaru socjoterapii dla wychowawców świetlic socjoterapeutycznych i placówek wsparcia dziennego

Dofinansowanie w kwocie 143 040 zł otrzymała ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 6. 01-254 Warszawa

UWAGA: Brak wniosku na liście jest równoznaczny z nieprzyjęciem go do realizacji.

Wyłonieni Wnioskodawcy zostaną zawiadomieni w formie elektronicznej o merytorycznym i finansowym zakresie przyjętego do realizacji zadania i złożenia, zgodnie z przyjętym zakresem, preliminarza realizacji zadania poprzez system elektroniczny https://app.kcpu.gov.pl/ w terminie do dnia 26 lipca 2022 roku.

Warunki realizacji zadania określone w preliminarzu oraz harmonogramie działań, zaakceptowane przez strony, są podstawą do sporządzenia i zawarcia pisemnej umowy na wykonanie zadań zleconych oraz udzielenie przez Krajowe Centrum dofinansowania ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Dodatkowe informacje:

Dostęp do serwisu możliwy jest po zalogowaniu się. Wnioskodawców, którzy uzyskali dostęp do serwisu we wcześniejszym okresie obowiązują posiadane loginy i hasła. Organizacje, które wcześniej nie posiadały dostępu do serwisu otrzymają za pośrednictwem poczty elektronicznej dane niezbędne do zalogowania.

Wraz z preliminarzem i harmonogramem należy obowiązkowo przekazać numer wydzielonego rachunku bankowego służącego do dokonywania wszystkich operacji finansowych związanych z realizacją zadania zleconego i dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiazywania Problemów Hazardowych. Numer tego rachunku jest niezbędnym elementem umowy.

W przypadku pytań prosimy kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: ,

W przypadku pytań/problemów technicznych związanych z systemem Trimtab prosimy o kontakt z Panem Pawłem Łupiną, e-mail:


Pliki do pobrania

Najnowsze aktualności

  1. Lista dodatkowo zaakceptowanych wniosków na realizację w latach 2023-2025…

  2. ZARZĄDZENIE NR 31/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

  3. ZARZĄDZENIE NR 30/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

  4. Lista wniosków na realizację w latach 2023-2024 zadań, dofinansowanych ze…