Otwarty konkurs na stanowisko Młodszego Specjalisty Działu Prawnego Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (zatrudnienie w wymiarze całego etatu)

Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54, Warszawa 02-776, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko: Młodszego Specjalisty Działu Prawnego Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (zatrudnienie w wymiarze całego etatu)

czytaj dalej

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie zaangażowana w realizację zadań Działu Prawnego KCPU, które obejmują:

 1. Sporządzanie projektów umów i porozumień;
 2. Przygotowywanie oraz opiniowanie projektów aktów normatywnych oraz projektów założeń, dotyczących alkoholu, narkotyków, uzależnień behawioralnych i problemów z nimi związanych;
 3. Opiniowanie i udzielanie porad prawnych oraz wyjaśnień z zakresu stosowania prawa w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych m.in. w zakresie stosowania prawa w obszarze zdrowia publicznego; wydawania i cofania zezwoleń, procedury zobowiązania do leczenia odwykowego, finansowania zadań wpisanych w gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkotykowych, a także innych regulacji dotyczących lokalnych ograniczeń w dostępie do alkoholu, reklamy napojów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom behawioralnym;
 4. Podejmowanie interwencji w związku naruszeniem zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz sprzedaży napojów alkoholowych w Internecie;
 5. Reprezentowanie KCPU z upoważnienia Dyrekcji przed organami ścigania w związku z naruszeniami przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 6. Przygotowywanie Zarządzeń Dyrektora KCPU i innych wewnętrznych dokumentów (regulaminów, zestawień, wytycznych, wzorów umów) związanych z funkcjonowaniem instytucji;
 7. Przygotowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 8. Opiniowanie i częściowe opracowywanie dokumentacji związanej z udzielaniem dotacji zgodnie z zapisami ustawy o zdrowiu publicznym;
 9. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora w zakresie obsługi prawnej oraz zadań ustawowych KCPU.

Wymagania konieczne

 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku prawo;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • biegła umiejętność posługiwania się programami Microsoft Word i Excel.

Wymagania pożądane

 • doświadczenie w prowadzeniu postępowań z zakresu zamówień publicznych, postępowań dotacyjnych;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność organizacji pracy;
 • umiejętność prowadzenia korespondencji urzędowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • podpisane przez kandydata CV;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • podpisane oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • kopie innych dokumentów i oświadczeń:
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje.

Oferujemy

 • możliwość rozwoju zawodowego, uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach;
 • dopłaty do wypoczynku, tzw. wczasów pod gruszą;
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego;
 • pracę w przyjaznym zespole.

Termin składania ofert upływa dnia 29 kwietnia 2022 roku.

Dokumenty należy złożyć bezpośrednio w siedzibie KCPU z dopiskiem na kopercie „Konkurs DP” na adres:

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa

lub przesłać mailowo zeskanowane na adres:

Inne informacje:

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyn.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie umieszczona niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, na tablicy ogłoszeń w siedzibie KCPU, a także opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronie internetowej www.kbpnbip.pl

Osoby spełniające wymogi formalne zostaną zaproszone na test wiedzy. Osoby, które uzyskają największą liczbę punktów (nie więcej niż 5 osób) zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981), nie wynosił 6%.

Uwaga: złożenie CV, bez pozostałych dokumentów, nie jest wystarczające do spełnienia wymogów formalnych!!!


Pliki do pobrania

Najnowsze aktualności

 1. Zarządzenie nr 17/2024 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

 2. Lista osób spełniających wymogi formalne w związku z ogłoszeniem z dnia 2…

 3. Informacja o wyniku naboru na pracownika sekretariatu Krajowego Centrum…

 4. Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w…