Pracownik Sekretariatu Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom(zatrudnienie w ramach umowy o pracę – pełny etat)

czytaj dalej

Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie
przy ul. Dereniowej 52/54, Warszawa 02-776, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko:

Pracownik Sekretariatu
Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
(zatrudnienie w ramach umowy o pracę – pełny etat)

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie zaangażowana w realizację zadań Działu Administracji, które obejmują:
• prowadzenie elektronicznego rejestru korespondencji;
• obsługa wirtualnej centrali telefonicznej;
• wewnętrzna dystrybucja korespondencji tradycyjnej i elektronicznej;
• przygotowywanie podróży służbowych dyrekcji;
• sporządzanie i prowadzenie listy obecności pracowników;
• obsługa organizacyjna spotkań w siedzibie firmy.
Wymagania konieczne:
• wykształcenie min. średnie;
• znajomość programów Microsoft Word i Excel;
• umiejętność prowadzenia korespondencji urzędowej;
• wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagania pożądane:
• umiejętność pracy w zespole;
• umiejętność organizacji pracy;
• znajomość języka angielskiego i prawo jazdy kat. B mile widziane

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• CV;
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
• podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oferujemy:
• ciekawą i różnorodną pracę pozwalającą na zdobycie doświadczenia zawodowego, w tym także osobom rozpoczynającym pracę zawodową;
• wynagrodzenie brutto minimum 4.600 zł;
• możliwość rozwoju zawodowego (możliwość uczestnictwa w szkoleniach, konferencjach, w tym międzynarodowych);
• dopłaty do wypoczynku, tzw. wczasów pod gruszą;
• możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego;
• pracę w przyjaznym zespole;
• wsparcie doświadczonych pracowników.

Termin składania ofert upływa dnia 15 września 2023 roku.

Dokumenty można złożyć:

 • bezpośrednio w siedzibie KCPU
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
  Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konkurs DA”
 • mailowo na adres:
  Inne informacje:

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyn.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie umieszczona niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, na tablicy ogłoszeń w siedzibie KCPU, a także opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronie internetowej www.bipkcpu.gov.pl

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w KCPU, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981), nie wynosił 6%.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych
dla celów procesu rekrutacji

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO”, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO przekazujemy następujące informacje:
Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest danych osobowych jest Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa (dalej „Administrator” lub Centrum”).
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?
Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość e-mail pod adres: lub list na adres siedziby Administratora: ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa.
Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z danymi osobowymi.
Jakie dane osobowe zbieramy?
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;
4) wykształcenie;
5) kwalifikacje zawodowe;
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
7) informacje o posiadaniu pełni praw publicznych;
8) informacje o obywatelstwie polskim;
9) inne dane podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych w procesie rekrutacji.
Podanie danych osobowych wskazanych w pkt 1) – 6) jest wymogiem ustawowym. Brak ich podania uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?
Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane dla celów związanych z prowadzoną rekrutacją:

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO – tj. na podstawie udzielonej zgody w celu i zakresie w niej określonej;
 • dane osobowe wynikające z art. 221 § 1 k.p. będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz do zawarcia umowy z kandydatem wybranym w procesie rekrutacji;
  Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu nie podlegają profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
  Okres przechowywania
  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy (zgodnie z art. 8f ust. 11 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1956 ze zm.), a w przypadku zawarcia umowy z kandydatem wybranym w procesie rekrutacji, przez okres wymagany przepisami w zakresie archiwizacji akt osobowych.
  Jakie przysługują Panu/Pani uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?
  Osobie, której dane dotyczą przysługują prawa określone w art. 15-19 RODO, w szczególności prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
  W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przysługuje Panu/Pani ponadto prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  W sprawie realizacji praw dotyczących danych osobowych można skontaktować się z Administratorem poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: lub wysyłając list na adres siedziby Administratora.
  Kto może być odbiorcą danych osobowych?
  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji, np. dostawcy usług IT. Poza tym Administrator nie przekazuje danych osobowych osobom trzecim chyba, że jest to wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
  Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  Gdzie można wnieść skargę, jeśli uznasz, że Pana/Pani prawa zostały naruszone?
  W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pliki do pobrania

Najnowsze aktualności

 1. Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w…

 2. Zarządzenie nr 17/2024 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

 3. Lista osób spełniających wymogi formalne w związku z ogłoszeniem z dnia 2…

 4. Informacja o wyniku naboru na pracownika sekretariatu Krajowego Centrum…