Specjalista ds. szkoleń w dziedzinie uzależnienia w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. szkoleń w dziedzinie uzależnień – wymiar etatu - 1

czytaj dalej

Zakres zadań wykonywanych na stanowiskach pracy:

Prowadzenie działań na rzecz wdrażania systemu szkoleń w dziedzinie uzależnienia obejmujących m.in:

 • organizację konkursów na otrzymanie dofinansowania do rekomendowanych szkoleń,
 • organizacja egzaminów końcowych w części pisemnej i ustnej dla absolwentów programów szkoleniowych,
 • prowadzenie dokumentacji z całości prac związanych z systemem szkoleń i egzaminem końcowym,
 • bieżąca współpraca z podmiotami szkolącymi, ośrodkami stażowymi, rekomendowanymi superwizorami,
 • bieżąca wymiana korespondencji z osobami i instytucjami zainteresowanymi systemem szkoleń,
 • prowadzenie monitoringów i analiz dotyczących systemu szkoleń,
 • koordynowanie prac zespołów roboczych powoływanych przez Dyrektora Centrum,
 • nadzór nad umowami na dofinansowania do rekomendowanych szkoleń.

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe,
 • doświadczenie zawodowe: minimum 2 lata,
 • znajomość procedur administracyjnych,
 • umiejętność samodzielnej pracy koncepcyjnej,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Power Point),
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność (nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe).

Wymagania dodatkowe:

Wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu: zdrowie publiczne, praca socjalna, socjologia, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, filozofia, nauki o rodzinie lub resocjalizacja,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (Załącznik nr 1),
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenia kandydata o niekaralności (nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe)
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 29 lipca 2022r. do godz. 15.00 pod adresem: Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, 02-776 Warszawa, ul. Dereniowa 52/54 lub mailowo na adres: (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata i przesłane w formie skanu) z dopiskiem: „specjalista” lub ” młodszy specjalista”

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data wpływu do Krajowego Centrum) nie będą rozpatrywane.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
„Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w KCPU, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981), nie wynosił 6%.”

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • możliwość rozwoju kompetencji i kwalifikacji poprzez ciekawe zadania,
 • możliwość doskonalenia zawodowego,
 • elastyczny czas pracy – możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 7.30 a 9.00,
 • dopłaty do wypoczynku, tzw. wczasów pod gruszą,
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego,
 • pracę w przyjaznym zespole.

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: rozmowa kwalifikacyjna.


Pliki do pobrania

Najnowsze aktualności

 1. Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w…

 2. Zarządzenie nr 17/2024 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

 3. Lista osób spełniających wymogi formalne w związku z ogłoszeniem z dnia 2…

 4. Informacja o wyniku naboru na pracownika sekretariatu Krajowego Centrum…