Zarządzenie nr 61/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 12.12.2023

czytaj dalej

Informujemy, że rozstrzygnięty został konkurs z zakresu zdrowia publicznego z terminem składania wniosków do dnia 26 października 2023 r. na zadanie „Prowadzenie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia””.

Realizacja zadania w 2024 roku będzie: Stowarzyszenie na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” z siedzibą w Warszawie (ul. Jaktorowska 4 lok. 3, 01-202 Warszawa).

Wyłoniony Oferent zostanie zawiadomiony o wyniku przeprowadzonego naboru w formie elektronicznej. Informacja o wyniku naboru zawierać będzie określenie przyjętego do realizacji zakresu merytorycznego i finansowego lub uzasadnienie nieprzyjęcia wniosku do realizacji.

Wyłoniony oferent zobowiązany jest do złożenia preliminarza realizacji zadania poprzez system elektroniczny https://app.kcpu.gov.pl/kbpn najpóźniej do dnia 20 grudnia 2023 r.

Warunki realizacji zadania określone w preliminarzu oraz harmonogramie działań, zaakceptowane przez strony, są podstawą do sporządzenia i zawarcia pisemnej umowy na wykonanie zadań zleconych oraz finansowania przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Wraz z preliminarzem i harmonogramem należy obowiązkowo przekazać numer wydzielonego rachunku bankowego służącego do dokonywania wszystkich operacji finansowych związanych z realizacją zadania zleconego i finansowanego przez KCPU. Numer tego rachunku jest niezbędnym elementem umowy. W przypadku pytań prosimy kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej:

Uwaga: Dostęp do systemu elektronicznego możliwy jest wyłącznie po zalogowaniu się. Wyłoniony Oferent otrzyma elektronicznie login i hasło.


Pliki do pobrania

Najnowsze aktualności

  1. ZARZĄDZENIE NR 27/2024 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

  2. Z A R Z Ą D Z E N I E 23/2024 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

  3. ZARZĄDZENIE Nr 18/2024 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

  4. Zarządzenie nr 5/2024 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…