Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54, Warszawa 02-776, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko:

Pracownik Działu Administracji
Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
(zatrudnienie w wymiarze całego etatu)

czytaj dalej

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie zaangażowana w realizację zadań Działu Administracji, które obejmują:
• prowadzenie elektronicznego rejestru korespondencji;
• obsługa centrali telefonicznej;
• wewnętrzna dystrybucja korespondencji tradycyjnej i elektronicznej;
• przygotowywanie podróży służbowych dyrekcji;
• sporządzanie i prowadzenie listy obecności pracowników;
• obsługa organizacyjna spotkań w siedzibie firmy.
Wymagania konieczne:
• wykształcenie min. średnie;
• znajomość programów Microsoft Word i Excel;
• umiejętność prowadzenia korespondencji urzędowej;
• wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagania pożądane:
• umiejętność pracy w zespole;
• umiejętność organizacji pracy;
• znajomość języka angielskiego
• prawo jazdy kat. B mile widziane

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• CV;
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
• podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oferujemy:
• ciekawą i różnorodną pracę pozwalającą na zdobycie doświadczenia zawodowego, w tym także osobom rozpoczynającym pracę zawodową;
• wynagrodzenie brutto minimum 4.000 zł;
• możliwość rozwoju zawodowego (możliwość uczestnictwa w szkoleniach, konferencjach, w tym międzynarodowych);
• dopłaty do wypoczynku, tzw. wczasów pod gruszą;
• możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego;
• pracę w przyjaznym zespole;
• wsparcie doświadczonych pracowników.

Termin składania ofert upływa dnia 21 grudnia 2022 roku.
Dokumenty należy złożyć bezpośrednio w siedzibie KCPU z dopiskiem na kopercie „Konkurs DA” na adres:
Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa
lub przesłać mailowo na adres:

Inne informacje:
Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyn.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie umieszczona niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, na tablicy ogłoszeń w siedzibie KCPU, a także opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronie internetowej www.kbpnbip.pl

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w KCPU, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981), nie wynosił 6%.


Pliki do pobrania

Najnowsze aktualności

  1. Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w…

  2. Zarządzenie nr 17/2024 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

  3. Lista osób spełniających wymogi formalne w związku z ogłoszeniem z dnia 2…

  4. Informacja o wyniku naboru na pracownika sekretariatu Krajowego Centrum…