Komunikat o powołaniu Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii i Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostają przekształcone w Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

czytaj dalej

Zgodnie z Ustawą, Centrum prowadzić będzie działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.

Powstanie nowej instytucji, zajmującej się w sposób kompleksowy przeciwdziałaniem problemowemu używaniu substancji psychoaktywnych i uzależnieniom behawioralnym daje szansę na ugruntowanie pozycji problematyki uzależnień w obszarze zdrowia publicznego i w polityce społecznej, jako całości oraz kontynuowania ważnych zadań prowadzonych dotychczas przez Państwową Agencję i Krajowe Biuro. Połączenie doświadczenia, potencjału merytorycznego i organizacyjnego obu podmiotów umożliwi uzyskanie wartości dodanej, skutkującej wzrostem możliwości niesienia pomocy osobom uwikłanym w problemy wynikające z różnego rodzaju uzależnień oraz dla ich bliskich.

Jesteśmy świadomi, że procesowi zmian mogą towarzyszyć obawy, czy nowe rozwiązania nie zaowocują, szczególnie w okresie przejściowym, zjawiskami negatywnie oddziaływującymi na system pomocy i politykę społeczną dedykowaną profilaktyce, zapobieganiu i przeciwdziałaniu uzależnieniom. Doświadczenie pokazuje, że skutecznym środkiem minimalizowania takich zagrożeń są komunikacja, dialog, transparentność działań oraz współpraca pomiędzy instytucjami publicznymi – rządowymi i samorządowymi oraz przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.

W nadchodzącym Nowym Roku życzymy Państwu sukcesów osobistych i zawodowych oraz owocnej współpracy z Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Dyrektor Piotr Jabłoński wraz z pracownikami

Najnowsze aktualności

  1. KOMUNIKAT Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 27.09.2022…

    Przypominamy, że superwizje kliniczne realizowane w ramach systemu szkoleń akredytowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych…

  2. Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom podjęło decyzję o…

    Powodem tej decyzji jest coraz mniejsze zainteresowanie infolinią. Jednocześnie informujemy, że dostępny jest Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki…

  3. Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie finansowania opieki dla…

    Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych uchodźcom z Ukrainy.