Zapytanie ofertowe na: Organizację szkolenia adresowanego do specjalistów psychoterapii uzależnień oraz osób w trakcie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień, którego celem jest zapo-znanie z metodami pracy w przypadkach ujawniania się skutków traumatycznych doświad-czeń pacjentów blokujących proces terapeutyczny oraz ich osobista zmianę

Nazwa i adres Zamawiającego: Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom – ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa

czytaj dalej

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkolenia adresowanego do specjalistów psychoterapii uzależnień oraz osób w trakcie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień, zwłaszcza zatrudnionych w placówkach leczenia uzależnień, którego celem jest zapoznanie z metodami pracy w przypadkach ujawniania się skutków traumatycznych doświadczeń pacjentów, które blokują proces terapeutyczny oraz ich osobista zmianę.

Z Realizatorem wyłonionym w przedmiotowym postępowaniu zostanie podpisana umowa na świadczenie usług w okresie od dnia 15.10.2022 r. do dnia 14.12.2022 r.

W szkoleniu uczestniczyć będzie 18-20 osób. Szkolenie obejmie 60 godzin (20 godzin wykładów oraz 40 godzin warsztatów) dydaktycznych w dwóch blokach po 30 godzin dydaktycznych każdy, gdzie blok zajęć będzie trwać 3 dni. Zajęcia warsztatowe prowadzone będą przez dwie osoby szkolące.

Oczekuje się, że program szkolenia będzie zawierał takie obszary tematyczne jak budowanie sojuszu terapeutycznego, warunków bezpieczeństwa pracy, relacji terapeutycznej, etapów pracy pacjenta, diagnozowania zachowań post-traumatycznych, kwestie etyczne, znaczenie superwizji i przygotowania terapeuty oraz pacjenta do pracy nad tymi obszarami osobistych problemów. Bazą pracy warsztatowej powinny być doświadczenia własne uczestników oraz proponowane przez prowadzących sposoby pracy terapeutycznej.

Szkolenie odbędzie się w miejscu dogodnym ze względu na połączenia komunikacyjne.

Do Realizatora zadania będzie należało:

 • przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla wyżej opisanej grupy uczestników,
 • przeprowadzenie rekrutacji uczestników,
 • zapewnienie uczestnikom materiałów szkoleniowych (opcjonalnie), w tym konspektów do wykładów,
 • zapewnienie zakwaterowania oraz wyżywienia dla uczestników i osób prowadzących szkolenie (minimum 2 noclegi podczas każdego z dwóch bloków zajęć),
 • przeprowadzenie ewaluacji szkolenia w zakresie jej organizacji oraz prowadzenia poszczególnych zajęć wykładowych i warsztatowych, jak również zbadanie oczekiwania uczestników wobec dalszego doskonalenia zawodowego w tym zakresie i opracowanie raportu,
 • na zakończenie szkolenia wydanie uczestnikom zaświadczeń o uczestnictwie,
 • po zakończeniu zadania przedstawienie Zamawiającemu sprawozdania z realizacji szkolenia, raportu z ewaluacji zadania, materiałów szkoleniowych (jeśli zostaną opracowane w ramach realizacji zadania i ujęte w wycenie kosztów realizacji zadania). W przypadku ujęcia materiałów szkoleniowych w wycenie kosztów realizacji zadania, materiały te przechodzą na własność Zamawiającego.

Od oferenta wymaga się przedłożenia:

 • projektu zarysu merytorycznego programu szkolenia, zgodnego z opisem zadania (zakres tematyczny wykładów, warsztatów oraz planowany czas ich trwania),
 • nazwisk osób prowadzących zajęcia szkoleniowe wraz z informacją o ich dorobku zawodowym i potwierdzonych kwalifikacjach w zakresie tematyki szkolenia,
 • opisu doświadczenia oferenta w zakresie organizacji podobnych przedsięwzięć,
 • projektu sposobu rekrutacji uczestników przy założeniu, że szkolenie ma wymiar ogólnopolski i jest adresowane w pierwszej kolejności do osób pracujących w placówkach leczenia uzależnień,
 • opisu sposobu ewaluacji szkolenia oraz wstępnego projektu narzędzi ewaluacyjnych,
 • propozycji materiałów szkoleniowych dla uczestników (opcjonalnie), w przeliczeniu na strony standardowe maszynopisu tj. 1.800 znaków na stronę,
 • propozycji miejsca przeprowadzenia szkolenia (miejscowość),
 • wyceny kosztów realizacji zadania (tj. wycenę kosztów poszczególnych działań oraz sumaryczną wycenę kosztów działań w wysokości netto i brutto); wycena kosztów realizacji nastąpi w oparciu o „Taryfikator Działań” KCPU, będący załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.

Opis kryteriów

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena – 30 %

W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (30 pkt) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

cena najniższa

liczba punktów oferty ocenianej = —————————————– x 30 pkt

cena oferty ocenianej

Jakość usługi – 70%

W kryterium „jakość usługi” najwyższą liczbę punktów (70 pkt) oferta, która zapewnia najwyższy standard świadczonej usługi (program szkolenia, kwalifikacje osób prowadzących, sposób rekrutacji uczestników zgodny z opisem zadania, sposób ewaluacji, doświadczenie w organizacji podobnych przedsięwzięć.)

Odpowiednio mniejszą liczbę punktów otrzyma oferta zapewniająca mniejszą jakość usługi.

Termin związania ofertą:

do 30 września 2022 rok

Warunki udziału w postępowaniu:

Spełnienie wymogów opisanych w punkcie 1 oraz w punkcie 2 niniejszego zapytania ofertowego.

Klauzule społeczne (jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy

Wymagane dokumenty
Dokumenty lub inne oświadczenia opisujące kwalifikacje osób w kontekście proponowanego szkolenia

Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert:
Oferty należy złożyć drogą elektroniczną na adres email: w terminie do 12.09.2022 roku

Osoba uprawniona do kontaktów z Realizatorem:
Informacji na temat przedmiotu zamówienia w formie mailowej udziela Krzysztof Pacholik ()

Termin wykonania Zamówienia
15 października – 14 grudnia 2022 rok

Sposób oceny ofert:
Oferta spełniająca wszystkie wymagania Zamawiającego zostanie oceniona na podstawie złożonego przez oferenta formularza ofertowego. W przypadku, gdy w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie oferentów do ponownego złożenia najkorzystniejszych ofert.

Informacje dodatkowe:

 1. W toku analizy ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert;
 2. Występujące w ofertach oczywiste omyłki pisarskie zostaną poprawione przez Zamawiającego;
 3. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane;
 4. Oferta winna zawierać: nazwę, adres, numer telefonu do kontaktu z oferentem oraz datę sporządzenia oferty i podpis oferenta;
 5. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi oferent; Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Postanowienia końcowe:

 1. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny ofert z Wykonawcami, którzy złożyli w terminie prawidłowe oferty.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny unieważnienia.
 4. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów przygotowania i złożenia oferty.

Taryfikator Działań KCPU

W celu ujednolicenia nazewnictwa stosowanego we wnioskach i ujednolicenia systemu wynagradzania w odniesieniu do wykonywanego działania obowiązują poniżej podane stawki. W przypadku działań, których stawki nie zostały podane oczekuje się od Wnioskodawców ekonomicznej kalkulacji kosztów.

Taryfikator dostępny jest do pobrania.

UWAGI DO TARYFIKATORA:

 1. W przypadku działań, które nie zostały ujęte w taryfikatorze a są niezbędne do realizacji zadania, należy ująć je w kosztorysie jako „inne uzasadnione działania niezbędne do realizacji projektu” pod odpowiednią nazwą tego działania. Jednocześnie wymaga się uzasadnienia konieczności ich realizacji oraz dokonania rzetelnego oszacowania kosztu.
 2. Od Wnioskodawcy oczekuje się, że kalkulacja kosztów wszystkich działań planowanych do realizacji będzie rzetelnie oszacowana, ekonomiczna, dokonana na podstawie rozeznania rynku i adekwatna do zadania. Zwiększenie kosztu jednostkowego działania w stosunku do projektu realizowanego w roku poprzednim wymaga szczegółowego uzasadnienia.
 3. Wszystkie działania ujęte w kosztorysie, których konieczność realizacji nie zostanie uzasadniona lub nie zostaną one opisane w części „Opis działań planowanych do realizacji w ramach projektu” nie będą zlecane jako niezgodne z działaniami kwalifikowanymi.
 4. Jednostka miary „godzina” powinna dotyczyć 60-cio minutowego czasu pracy. Dopuszczalne jest użycie jednostki „godziny dydaktycznej” tylko w odniesieniu do działań profilaktycznych przeprowadzonych w szkołach.
 5. Podane stawki godzinowe zawierają wyłącznie składki społeczne, płacone przez pracownika oraz zawierają zaliczkę na podatek dochodowy i kwotę składki zdrowotnej. Kwoty planowanych do przekazania do ZUS obowiązkowych składek społecznych oraz składek na Fundusz Pracy płacone przez pracodawcę mogą stanowić odrębną pozycję w sporządzanych kosztorysach.
 6. Zwraca się szczególną uwagę na zaplanowanie w ramach projektu działania związanego z obsługą finansową które powinno być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje w zakresie prowadzenia księgowości.
 7. W przypadku wnioskowania o koszty transportu wynikające z użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych należy zastosować stawki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. poz. 271, z póżn. zm.). Podróże innymi środkami transportu (pociąg, samolot, autobus itp.) wymagają skalkulowania na podstawie cennika właściwego przewoźnika.
 8. Wnioskodawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 1320, z póżn. zm.), w szczególności w zakresie norm czasu pracy oraz pracy w godzinach nadliczbowych.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO”, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO przekazujemy następujące informacje.

Tożsamość administratora

Administratorem danych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, jest Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom przy ul. Dereniowej 52/54, 02-776 Warszawa.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: , lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: . Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu ogłoszenia oraz przeprowadzenia konkursu wniosków na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi, zgodnie i na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 183 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (Dz. U. z 2021 r. poz. 642), ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2029).

Pani/Pana dane przetwarzane są w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Okres przechowywania danych

Dane będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących administratora przepisów prawa w zakresie archiwizacji dokumentów oraz okresu przechowywania dokumentów określonej kategorii archiwalnej.

Prawa podmiotów danych

W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej, przysługują Pani/Panu prawa do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-19 i art. 21 RODO, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.

Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych, kategoria odbiorców

Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, w związku z udziałem ww. konkursie na realizację zdania z zakresu zdrowia publicznego. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości złożenia wniosku, a następnie otrzymania dofinansowania na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego. Dane nie będą podlegały profilowaniu ani innym formom zautomatyzowanego przetwarzania. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i przy wykorzystaniu systemów informatycznych oraz zgodnie w wymogami Rozporządzenia.

Dostęp do danych posiadają wyłącznie osoby uprawnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów – dostawcy usług IT, czy zewnętrznemu rady prawnemu, przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na wyraźne zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Ponadto dane mogą być udostępniane osobom lub podmiotom w związku z ustawą o dostępie do informacji publicznej.

Najnowsze aktualności

 1. Instytut Nowej Kultury ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnej,…

 2. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 20 marca 2024 r. ws. listy osób…

 3. Informacja dotycząca miejsca i terminu oraz opłaty za część ustną egzaminu…

 4. KCPU zaprasza na szkolenie online dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z…