Zarządzenie nr 78/2022 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w roku 2023 zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej

czytaj dalej

Działając z upoważnienia Ministra Zdrowia z dnia 04.01.2022 r. Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania ogłasza konkurs wniosków, z terminem składania wniosków do 16.12.2022 r., na realizację w roku 2023 zadań z zakresu zdrowia publicznego na podstawie art. 88 ust. 4 pkt 1-4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 888, z późn. zm.) w zw. z art. 2 w zw. z art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608, z późn. zm.), finansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

OBSZAR NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA NA LATA 2021-2025 W RAMACH CELU OPERACYJNEGO NR 2 PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Zadanie 2.4.1. NPZ: Upowszechnianie wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych, w tym wydawanie materiałów informacyjno-edukacyjnych, prowadzenie kampanii społecznych, strony i poradni internetowej oraz telefonu zaufania.
(Zadanie określone na podstawie art. 88 ust.4 pkt 1 Ustawy o grach hazardowych)

Nr zadania Nazwa zadania konkursowego Kwota na zadanie w zł. w 2023
1 Prowadzenie telefonu zaufania świadczącego pomoc w zakresie uzależnień behawioralnych. 120 000
2 Prowadzenie strony internetowej www.uzaleznieniabehawioralne.pl oraz obsługę poradni internetowej w zakresie problematyki uzależnień behawioralnych. 150 000

Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji powyższych zadań wynosi:
1) w 2023 roku – 270 000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych).

Termin składania wniosków: do dnia 16 grudnia 2022 r.

Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: 

W ramach udzielanych wyjaśnień nie będą prowadzone konsultacje w zakresie poprawności zapisów wniosku i uprawnień organizacji do składania wniosków, gdyż leży to w zakresie oceny formalnej i merytorycznej prowadzonej przez Komisję konkursową.


Pliki do pobrania

Najnowsze aktualności

  1. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 17 kwietnia 2024 roku ws. wyników egzaminu…

  2. KCPU zaprasza na szkolenie online dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z…

  3. Ogłoszenie dotyczące miejsca, terminu i opłaty za egzamin pisemny – sesja…

  4. Ogłoszenie dyrektora KCPU z dnia 05.04.2024 r. ws. osób zakwalifikowanych do…