Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54, Warszawa 02-776, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko: Młodszy Specjalista ds. Lecznictwa

czytaj dalej

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
1. Udział w zadaniach realizowanych przez dział Lecznictwa i Certyfikacji, w tym min:

 • organizację konkursów na otrzymanie dofinansowania zadań z zakresu zdrowia publicznego ,
 • nadzór merytoryczny nad wykonywaniem programów i zadań zleconych przez Centrum w zakresie lecznictwa i rehabilitacji,
 • udział w Komisjach Konkursowych dokonujących wyboru ofert programowych,,
 • bieżąca wymiana korespondencji z osobami i instytucjami w sprawach dotyczących lecznictwa i certyfikacji,
 • przygotowywanie sprawozdań i raportów z działalności działu,
 • udział w organizowaniu szkoleń i konferencji.
 • realizacja innych zadań działu Lecznictwa i Certyfikacji.

Wymagania:
• wykształcenie: wyższe, co najmniej licencjat,
• doświadczenie zawodowe: minimum 2 lata,
• umiejętność samodzielnej pracy koncepcyjnej,
• komunikatywność,
• umiejętność pracy pod presją czasu,
• umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Power Point)
• korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność (nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe).

Wymagania dodatkowe:

• wykształcenie wyższe, co najmniej licencjat z zakresu: zdrowie publiczne, praca socjalna, socjologia, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, filozofia, nauki o rodzinie, resocjalizacja lub administracja.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• CV,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (Załącznik nr 1),
• oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych (Załącznik nr 1),
• oświadczenia kandydata o niekaralności (nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe) (Załącznik nr 1),
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenie kandydata o posiadaniu  doświadczenia zawodowego,
• kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 14 lutego 2023r. do godz. 15.00 pod adresem:  Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, 02-776 Warszawa, ul. Dereniowa 52/54 lub mailowo na adres: (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata i przesłane w formie skanu).

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data wpływu do Krajowego Centrum) nie będą rozpatrywane.

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w KCPU, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981), nie wynosił 6%.

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyn.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie umieszczona niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, na tablicy ogłoszeń w siedzibie KCPU, a także opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronie internetowej www.kbpnbip.pl

Dopuszcza się, że rekrutacja będzie odbywała się on-line (zoom) w formie rozmowy rekrutacyjnej przeprowadzonej przez zespół ds. naboru.


Naszym Pracownikom oferujemy:

• możliwość rozwoju kompetencji i kwalifikacji poprzez ciekawe zadania,
• możliwość doskonalenia zawodowego,
• elastyczny czas pracy – możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 7.30 a 9.00,
• dopłaty do wypoczynku, tzw. wczasów pod gruszą,
• możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego,
• pracę w przyjaznym zespole.

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: rozmowa kwalifikacyjna


Pliki do pobrania

Najnowsze aktualności

 1. Zapraszamy specjalistów psychoterapii uzależnień, instruktorów terapii…

 2. Akademia Dialogu Motywującego Olga Mrozowska zaprasza psychoterapeutów…

 3. Instytut Nowej Kultury ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnej,…

 4. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 20 marca 2024 r. ws. listy osób…