Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54, Warszawa 02-776, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko: Młodszy Specjalista ds. Lecznictwa

czytaj dalej

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
1. Udział w zadaniach realizowanych przez dział Lecznictwa i Certyfikacji, w tym min:

 • organizację konkursów na otrzymanie dofinansowania zadań z zakresu zdrowia publicznego ,
 • nadzór merytoryczny nad wykonywaniem programów i zadań zleconych przez Centrum w zakresie lecznictwa i rehabilitacji,
 • udział w Komisjach Konkursowych dokonujących wyboru ofert programowych,,
 • bieżąca wymiana korespondencji z osobami i instytucjami w sprawach dotyczących lecznictwa i certyfikacji,
 • przygotowywanie sprawozdań i raportów z działalności działu,
 • udział w organizowaniu szkoleń i konferencji.
 • realizacja innych zadań działu Lecznictwa i Certyfikacji.

Wymagania:
• wykształcenie: wyższe, co najmniej licencjat,
• doświadczenie zawodowe: minimum 2 lata,
• umiejętność samodzielnej pracy koncepcyjnej,
• komunikatywność,
• umiejętność pracy pod presją czasu,
• umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Power Point)
• korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność (nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe).

Wymagania dodatkowe:

• wykształcenie wyższe, co najmniej licencjat z zakresu: zdrowie publiczne, praca socjalna, socjologia, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, filozofia, nauki o rodzinie, resocjalizacja lub administracja.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• CV,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (Załącznik nr 1),
• oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych (Załącznik nr 1),
• oświadczenia kandydata o niekaralności (nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe) (Załącznik nr 1),
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenie kandydata o posiadaniu  doświadczenia zawodowego,
• kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 14 lutego 2023r. do godz. 15.00 pod adresem:  Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, 02-776 Warszawa, ul. Dereniowa 52/54 lub mailowo na adres: (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata i przesłane w formie skanu).

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data wpływu do Krajowego Centrum) nie będą rozpatrywane.

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w KCPU, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981), nie wynosił 6%.

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyn.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie umieszczona niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, na tablicy ogłoszeń w siedzibie KCPU, a także opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronie internetowej www.kbpnbip.pl

Dopuszcza się, że rekrutacja będzie odbywała się on-line (zoom) w formie rozmowy rekrutacyjnej przeprowadzonej przez zespół ds. naboru.


Naszym Pracownikom oferujemy:

• możliwość rozwoju kompetencji i kwalifikacji poprzez ciekawe zadania,
• możliwość doskonalenia zawodowego,
• elastyczny czas pracy – możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 7.30 a 9.00,
• dopłaty do wypoczynku, tzw. wczasów pod gruszą,
• możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego,
• pracę w przyjaznym zespole.

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: rozmowa kwalifikacyjna


Pliki do pobrania

Najnowsze aktualności

 1. Informacja dotycząca miejsca i terminu oraz opłaty za część ustną egzaminu…

 2. KCPU zaprasza na szkolenie online dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z…

 3. Lista zaakceptowanych wniosków na realizację w latach 2023-2025, zadań z…

 4. Zaproszenie na szkolenie w imieniu Instytutu Nowej Kultury zapraszamy Państwa…