Dorośli

Materiały skierowane do osób dorosłych, to podręczniki, poradniki, broszury oraz ulotki mające na celu poszerzanie wiedzy, podnoszenie kompetencji oraz wsparcie realizowanych działań. Są to treści skierowane zarówno do specjalistów w dziedzinie, jak i osób realizujących swoje zadania i role społeczne (nauczyciele, rodzice).

Czytaj dalej

Lista publikacji

 • Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku

  Autorzy: Zespół redaktorów i recenzentów: Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

 • Słownik uzależnień

  W słowniku znajdują się propozycje terminów i określeń, które w sposób adekwatny i niestygmatyzujący opisują zjawisko uzależnień. Propozycje terminów oraz cytaty pochodzą z wywiadów indywidualnych i grupowych z ekspertami badania JUST 2021, w tym również z dyskusji grupowych z osobami w trakcie leczenia uzależnienia – ekspertami przez doświadczenie.
  Słownik prezentuje też określenia, których zdaniem ekspertów powinniśmy unikać, gdy mówimy o kwestiach związanych z używaniem i uzależnieniem od substancji psychoaktywnych czy też z innymi zrachowaniami uzależniającymi

  Autorzy: dr Michał Bujalski, dr hab. Justyna Klingemann

 • Od Ciebie wszystko się zaczyna – program wzmacniający bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w ruchu drogowym Od Ciebie wszystko się zaczyna – program wzmacniający bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w ruchu drogowym Od Ciebie wszystko się zaczyna – program wzmacniający bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w ruchu drogowym

 • FASD – podręcznika dla pracowników oświaty 

  Autorzy: dr n med. K. A. Dyląg, dr n med. M. Klecka, dr n o zdr. I. Palicka.

 • oddziaływać skutecznie – profilaktyka oparta na podstawach naukowych i dowodach

 • NIE BO TAK Scenariusze zajęć profilaktycznych dla uczniów klas I i II szkół ponadpodstawowych

 • NIE BO TAK Scenariusze zajęć profilaktycznych dla uczniów klas VI – VIII

 • Rekomendacje dla młodzieżowych klubów sportowych dotyczące profilaktyki picia alkoholu przez nieletnich.

 • Konopie i medyczne zastosowanie kannabinoidow praktyczne rekomendacje Ewdomed

 • Alkohol w pracy

 • Alkohol a nowotwory

 • „Pomoc psychologiczna dzieciom z rodzin alkoholowych. Praktyczny przewodnik”

  Bryan E. Robinson. J. Lyn Rhoden

 • Ulotka „Rodzice a alkohol. Jak być dobrym wzorem dla nastolatka”

  Agnieszka Pisarska

 • Broszura „Alkohol to zawsze ryzyko”

  Broszura zawiera informacje o skali zjawiska oraz konsekwencjach picia alkoholu przez młodzież. Czytelnik znajdzie w niej praktyczne wskazówki do prowadzenia rozmów z nastolatkiem o zagrożeniach związanych z piciem alkoholu. Agnieszka Pisarska.

 • Ulotka „Jak nauczyć nastolatka radzenia sobie ze stresem”

  Janina Węgrecka-Giluń

 • Broszura „Dobre wsparcie plus rozważna kontrola”

  Broszura dotyczy zagadnień związanych z budowaniem przez rodzica lub opiekuna pozytywnej więzi z nastolatkiem. Czytelnik znajdzie w niej praktyczne wskazówki dotyczące sposobów komunikowania i udzielania wsparcia oraz wyznaczania granic w życiu nastolatka. Janina Węgrecka-Giluń

 • Ulotka „Jak nauczyć nastolatka radzenia sobie z presją rówieśniczą dotyczącą alkoholu”

  Kinga Sochocka

 • Broszura „Jak i gdzie szukać pomocy. Poradnik dla rodziców i opiekunów nastolatków”

  Publikacja zawiera informacje na temat miejsc świadczących pomoc psychologiczną nastolatkom pijącym alkohol. Czytelnik znajdzie w niej praktyczne wskazówki dotyczące prowadzenia rozmowy z nastolatkiem o konieczności skorzystania z konsultacji u specjalisty. Kinga Sochocka

 • Ulotka „Jak nauczyć nastolatka racjonalnych decyzji dotyczących alkoholu”

  Anna Borucka

 • Broszura „Mądra ochrona – mniejsze ryzyko”

  Opracowanie zawiera wiedzę o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących młodzież przed podejmowaniem zachowań ryzykownych. Czytelnik pozna praktyczne ćwiczenia i wskazówki wzmacniające kompetencje psychospołeczne nastolatków. Anna Borucka.

 • Ulotka „Jak rozmawiać z nastolatkiem, który zaprzecza piciu alkoholu”

  Joanna Sakowska

 • Broszura „Twój nastolatek a alkohol. Rodzicielskie interwencje”

  Opracowanie w przystępny i praktyczny sposób porusza zagadnienia związane z prowadzeniem skutecznych rozmów interwencyjnych przez rodziców i opiekunów w sytuacji, gdy nastolatek sięga po alkohol. Joanna Sakowska

 • Ulotka ” Jak alkohol wpływa na mózg nastolatka”

  Karolina Van Laere

 • Broszura „Zrozumieć nastolatka”

  Zawarte w publikacji zagadnienia dotyczące specyfiki zmian zachodzących w okresie dorastania, w tym tych dotyczących relacji z rodzicami. Czytelnik otrzymuje praktyczne wskazówki pomocne w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach w relacji z nastoletnim dzieckiem. Karolina Van Laere.

 • Redukcja szkód w psychoterapii. Nowe podejście w leczeniu uzaleznień od narkotyków i alkoholu

  Książka Andrew Tatarsky’ego  prezentuje nowe podejście w leczeniu uzależnień od narkotyków i alkoholu i podejmuje temat psychoterapii zorientowanej na redukcję szkód. Jest przeznaczona dla terapeutów pracujących w ośrodkach rehabilitacyjnych oraz poradniach uzależnień.

  Autorzy: Andrew Tatarsky

  Publikacja nie jest dostępna w wersji elektronicznej.

 • Kodeks Etyki Terapeuty Uzależnień. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

  Publikacja ta stanowi zbiór zasad określonych standardy postępowania terapeuty. Została opracowany w oparciu o Kodeks Etyczny Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Kodeks Etyczno – Zawodowy Psychologa.

  Publikacja nie jest dostępna w wersji elektronicznej.

 • Tworzenie Krajowego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

  Jest to publikacja Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) oraz Międzyamerykańskiej Komisji ds. Kontroli Nadużywania Narkotyków Organizacji Państw Amerykańskich (CICAD-OAS). Dotyczy ona monitorowania problemów narkotyków i narkomanii. Została wydana w kilku językach np. włoskim, francuskim, hiszpańskim czy rosyjskim. Polskie wydanie stanowi wsparcie dla krajowego systemu monitorującego na wszystkich poziomach: krajowym, wojewódzkim oraz lokalnym.

  Publikacja nie jest dostępna w wersji elektronicznej.

 • Europejskie standardy jakości w profilaktyce uzależnień od narkotyków. Podręcznik dla specjalistów profilaktyki uzależnień

  Niniejsza publikacja pomaga prawidłowo ukierunkować działania profilaktyczne. Zastosowanie empirycznie zweryfikowanego modelu rozwiązań wypełnia lukę pomiędzy nauką, strategią i praktyką. W oparciu o przegląd istniejących standardów w Europie i na świecie, zespół wysokiej klasy specjalistów z państw członkowskich UE oraz organizacji międzynarodowych opracował niniejszą publikację. W projekt badawczy Delphi oraz grupy fokusowe zostało zaangażowanych 400 ekspertów i interesariuszy, którzy przeprowadzili szereg pogłębionych dyskusji i w efekcie wypracowali konsensus, co do najważniejszych rekomendacji. Komisja Europejska zapewniła środki finansowe do realizacji projektu, a jego rezultat został opublikowany w ramach serii podręczników.  Wersja angielska publikacji została wydana ze środków EMCDDA a Polska ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, które było jednym z instytucji uczestniczącym w projekcie opracowania Europejskich Standardów. Publikacja wraz z dodatkowymi materiałami dostępna jest nas tronie KCPU: link

  Autorzy: Angelina Brotherhood, Harry R. Sumnall

 • Ulotka promująca program CANDIS

  Ulotka ma za zadanie promowanie programu CANDIS, który jest indywidualnym programem terapii dla osób mających problemy z powodu używania  marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku. Program obejmuje z reguły 10 sesji trwających 90 min każda, które realizowane są  w ciągu od 2 do 3 miesięcy i mają charakter indywidualnych rozmów z terapeutą. Projekt CANDIS jest realizowany w ramach działalności wybranych poradni leczenia uzależnień przez certyfikowanych specjalistów terapii uzależnień, którzy odbyli dodatkowo profesjonalne szkolenia uprawniające ich do prowadzenia programu CANDIS. Program jest wdrażany w Polsce przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Skuteczność programu CANDIS została potwierdzona w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez Uniwersytet Techniczny w Dreźnie. Więcej informacji na stronie: www.candisprogram.pl

  Publikacja nie jest dostępna w wersji elektronicznej.

 • Prawa pacjenta w placówkach leczenia uzależnienia od narkotyków

  Prawa pacjenta w placówkach leczenia uzależnienia od narkotyków to temat broszury wydanej przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Broszura powstała w konsultacji z Biurem Praw Pacjenta.

  Jej adresatami są przede wszystkim pacjenci poradni i ośrodków leczenia uzależnień od narkotyków. Broszura skupia się na omówieniu najważniejszych praw pacjenta, jak m.in.: prawo do poszanowania godności  i intymności, prawo do informacji, edukacji,  kontaktu z rodziną i osobami bliskimi, wolności sumienia i wyznania oraz prawo do zachowania w tajemnicy spraw poruszanych w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych. Autorzy omówili także te sytuacje, w których ograniczenie praw pacjenta jest dopuszczalne przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz wskazano jakie zachowania personelu czy zapisy w regulaminach placówek należy traktować jako ograniczanie tych praw.  Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią.

 • Uzależnienie od narkotyków. Podręcznik dla terapeutów

  Publikacja ta jest monografią na temat terapii uzależnień. Znajdują się w niej m.in. tematy: historia terapii uzależnień, psychopatologia uzależnień, teorie wyjaśniające uzależnienie od narkotyków, metody i formy leczenia i rehabilitacji osób  uzależnionych od narkotyków, prawne i etyczne aspekty pracy z osobami uzależnionymi.

  Autorzy: Piotr Jabłoński, Bogusława Bukowska i Jan Czabała

 • System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego

  Publikacja przedstawiająca standardy programów profilaktycznych oraz zasady oceny i udzielania rekomendacji programom spełniającym kryteria jakości.

 • Narkotyki

  Ulotka „Narkotyki” informująe o ryzyku używania substancji psychoaktywnych, konsekwencji prawnych z tym związanych oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przy zatruciu narkotykami.

 • Wybór należy do Ciebie – interaktywna gra

  Interaktywna gra – Wybór należy do Ciebie jest narzędziem edukacyjnym w postaci gry planszowej, które ma za zadanie wzmocnienia wśród dzieci i młodzieży postaw sprzyjających ograniczaniu lub nie używaniu substancji psychoaktywnych, w szczególności narkotyków.

 • Narkotyki – ryzykowna droga

  Edukacyjno-profilaktyczna broszura skierowana jest do młodzieży i ma na celu podniesienie wiedzy na temat ryzyka używania narkotyków i „dopalaczy”, mechanizmów chroniących przed używaniem narkotyków oraz podniesienie ich kompetencji z zakresu asertywności.

 • Nowe narkotyki – dopalacze. Informator dla rodziców, nauczycieli i pedagogów

  Edukacyjna broszura dla rodziców i nauczycieli zawierająca informacje na temat nowych substancji psychoaktywnych, zwanych „dopalaczami”.

 • Nowe Narkotyki. Czy znasz prawdę o „dopalaczach”?

  Edukacyjno – informacyjna ulotka skierowana jest do młodzieży. Zawiera najważniejsze informacje o nowych narkotykach oraz o zasadach postępowania w sytuacji zagrożenia życia.

 • Dialog Motywujący. Praca z osobami uzależnionymi behawioralnie

  Prezentowana książka adresowana jest do osób, które chciałyby pogłębić wiedzę na temat możliwości zastosowania dialogu motywującego, jako skutecznej i potwierdzonej naukowo metody w obszarze uzależnień behawioralnych, zarówno w profilaktyce, jak i terapii. Niewątpliwie dużym atutem publikacji są jej autorzy. Poza Williamem R. Millerem, twórcą dialogu motywującego, redaktorkom naukowym udało się zaprosić do współpracy przy pisaniu podręcznika wielu światowej sławy ekspertów z obszaru dialogu motywującego i uzależnień.

  Publikacja współfinansowana jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji ministra zdrowia.

 • Prowadzenie pojazdów, a substancje psychoaktywne

  Broszura zawiera informacje na temat ryzyka używania  środków odurzających i substancji psychotropowych oraz tzw. dopalaczy przez osoby kierujące pojazdami, a także informacje na temat zagadnień odpowiedzialności prawnej w przypadku jazdy samochodem po użyciu lub pod wpływem ww. środków. W publikacji przedstawiono ponadto  przykładowe działania profilaktyczne podejmowane w zakładach pracy.

 • Kodeks kierowcy

  Ulotka zawiera najważniejsze informacje dotyczących ryzyka używania substancji psychoaktywnych,  z uwzględnieniem  skutków dla kierowania pojazdami oraz informacje dotyczące konsekwencji prawnych.

 • Scenariusz spotkania z rodzicami „Szkoła i rodzice wobec zagrożeń substancjami psychoaktywnymi”

  Jest gotowe narzędzie dla nauczyciela do pracy profilaktycznej z rodzicami. Głównym celem programu jest nawiązanie przez nauczyciela-wychowawcę efektywnej współpracy, umożliwiającej zgodne działanie szkoły i domu, oraz  wzmocnienie ochrony uczniów w okresie dojrzewania przed zagrożeniami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych.

 • Plakat „Zatrucie narkotykami – pierwsza pomoc”

  Plakat zawierający najważniejsze informacje dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku zatrucia narkotykami. Plakat dostępny jest również w wersji do druku.

 • Informator „dopalacze”

  Edukacyjna broszura dla rodziców i nauczycieli zawierająca informacje na temat nowych substancji psychoaktywnych, zwanych „dopalaczami”.

  Publikacja nie jest dostępna w wersji elektronicznej.

 • Raport ze szkoleń dla sędziów, prokuratorów oraz specjalistów terapii uzależnień wraz z rekomendacjami. Stosowanie art. 62a, 70a i 72 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – sześć lat z perspektywy praktyki polskich sądów i prokuratur

  Publikacja jest raportem powstałym po cyklu szkoleń dla sędziów, prokuratorów i specjalistów terapii uzależnień. W raporcie zawarto próbę oceny praktyki stosowania instytucji prawnych wprowadzonych przez nowelizację uopn w oparciu o informację zwrotną uzyskaną od uczestników. Opinie, spostrzeżenia i zgłaszane problemy związane z funkcjonowaniem omawianych rozwiązań można uznać za kluczowe w procesie identyfikacji barier praktycznych, utrudniających kształtowanie dobrych praktyk. Usunięcie choć części z nich pozytywnie wpłynie na szerszą, zgodną z zamysłem ustawodawcy implementację ustawy. Raport zamyka zbiór rekomendacji. Wszystkie proponowane działania mają prowadzić do upowszechnienia prawidłowego stosowania wskazanych przepisów i w efekcie usprawnić mechanizm stosowania alternatywnych do karania rozwiązań wobec osób mających problemy prawne związane z używaniem nielegalnych substancji. Adresatami publikacji są pracownicy wymiaru sprawiedliwości (prokuratorzy, sędziowie), specjaliści terapii uzależnień oraz instytucje państwowe, które, znając przyczyny hamujące proces implementacji prawa, mogą usprawnić mechanizmy wskazane w rekomendacjach.

  Publikacja powstała w ramach cyklu szkoleń zrealizowano z inicjatywy Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii przez Fundację Polska Sieć Polityki Narkotykowej w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia i zadania konkursowego „Szkolenie dla pracowników wymiaru sprawiedliwości (sędziów, prokuratorów) oraz specjalistów terapii uzależnień w zakresie upowszechniania i stosowania w praktyce przepisów wynikających z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zbierania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych”. Zadanie zrealizowano przy współfinansowaniu ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

  Autorzy: Piotr Kładoczny, Agnieszka Sieniawska

 • Wybrane uregulowania ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz praktyczny

  Publikacja zawiera omówienie wybranych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Szczególną uwagę poświęcono instytucji uregulowanej w przepisie art. 70a tejże ustawy, to jest zebraniu przez specjalistę terapii uzależnień informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych oraz środków zastępczych. Tematem opracowania są również inne rozwiązania prawne, dla których motywem przewodnim jest możliwość  zastosowania oddziaływań pomocowych i rozwiązań alternatywnych do karania osób używających oraz osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych.

  Publikacja powstała w ramach cyklu szkoleń zrealizowano z inicjatywy Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii przez Fundację Polska Sieć Polityki Narkotykowej w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia i zadania konkursowego „Szkolenie dla pracowników wymiaru sprawiedliwości (sędziów, prokuratorów) oraz specjalistów terapii uzależnień w zakresie upowszechniania i stosowania w praktyce przepisów wynikających z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zbierania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych”. Zadanie zrealizowano przy współfinansowaniu ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

  Autorzy: Piotr Kładoczny, Krzysztof Wilamowski

 • Broszura „O narkotykach bez przesady”

  Publikacja jest skierowana do młodzieży. Składa się na nią teksty, które zostały opublikowane w latach 2015-2020 w serwisie Krajowego Biura www.dopalaczeinfo.pl, autorstwa Karoliny Van Laere i Kingi Sochockiej.

  Broszura składa się z trzech części. W pierwszej części pn. „Młodzieńczy zawrót głowy – podejmowanie decyzji” znajdują się informacje na temat tego, jak minimalizować ryzyko związane z podejmowaniem decyzji  i jakie czynniki mogą wpływać na dokonywane wybory przez młodych ludzi związane z używaniem substancji psychoaktywnych. Druga część broszury pt. „Co warto wiedzieć?” jest poświęcona wiedzy na temat tego, jak narkotyki działają na organizm, jakie mogą być tego bezpośrednie negatywne konsekwencje zarówno dla zdrowia psychicznego, funkcjonowania poznawczego  jak i zdrowia fizycznego oraz jakie są mechanizmy uzależnienia. W ostatniej, trzeciej części, pt. „Rozwój osobisty” zawarte zostały informacje, które mogą  służyć rozwijaniu przez czytelników umiejętności psychologicznych tak, aby lepiej  sobie radzić w różnych codziennych lub kryzysowych sytuacjach.

 • Informator „Narkomania. Gdzie szukać pomocy?” VIII edycja

  Informator zawiera informacje o organizacjach, podmiotach i placówkach z  terenu całej Polski, udzielających pomocy terapeutycznej i wsparcia osobom używającym środków odurzających i substancji psychotropowych oraz osobom uzależnionym. Informator, w podziale na województwa, oprócz danych na temat placówek ambulatoryjnych, stacjonarnych, oddziałów detoksykacyjnych i placówek prowadzących badania na obecność HIV, zawiera również  wykaz podmiotów prowadzących hostele i mieszkania readaptacyjne dla osób, które ukończyły program terapii uzależnienia i potrzebują wsparcia w pełnym powrocie do zdrowia. Układ materiału powinien ułatwić również identyfikację placówek przeznaczonych  dla osób z tzw. podwójną diagnozą, programów leczenia substytucyjnego, i programów redukcji szkód. Dane placówek zostały uporządkowane ze względu na ich lokalizację, umożliwiając szybkie odnalezienie właściwej placówki na terenie wybranego województwa.

 • Wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące farmakoterapii i oddziaływań psychospołecznych dla osób uzależnionych od opioidów

  Niniejsza publikacja jest oparta na systematycznych przeglądach dostępnego piśmiennictwa i konsultacjach z ekspertami z różnych regionów świata. Wytyczne są przeznaczone dla osób zaangażowanych w świadczenia farmakoterapii uzależnienia od opioidów i stanowią ważny element wykorzystywany w narodowych i regionalnych programach leczenia.

 • Ulotka Fentanyle

  Ulotki dotyczące nowych, bardzo silnych i groźnych dla zdrowia i życia opioidów.

 • Standardy postępowania wobec osób używających nowych substancji psychoaktywnych (NSP) – Poradnik dla pracowników medycznych

  Publikacja to poradnik dla pracowników medycznych. To opisane w sposób syntetyczny: działanie poszczególnych grup NSP, identyfikowanie zatruć, wskazówki postępowania terapeutycznego, charakterystyka grup ryzyka, organizacja opieki zdrowotnej. Zawarte w niej wytyczne mogą być pomocne w postępowaniu z osobami używającymi nowych substancji psychoaktywnych a przede wszystkim z osobami, u których zachodzi podejrzenie zatrucia NSP. Pozycja ta przeznaczona jest nie tylko dla pracowników służby zdrowia ale także dla studentów kierunków medycznych i społecznych a także dla wszystkich tych, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat NSP.

 • Postępowanie w ostrych i przewlekłych następstwach używania narkotyków klubowych i nowych substancji psychoaktywnych – wskazówki kliniczne

  Publikacja to przetłumaczony na język polski podręcznik NEPTUN – NovelPsychoactiveTreatment UK Network wydany przez brytyjski The Health Foundation. Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat postepowania z pacjentem używającym substancji psychoaktywnych. Znajdą w nim Państwo wskazówki dotyczące zarówno postępowania klinicznego jak i psychospołecznego. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla osób pracujących w służbie zdrowia a także dla wszystkich, którzy chcieliby pogłębić wiedzę w zakresie NSP.

 • Standardy profilaktyki

  Broszura informacyjna przentuje standardy działań profilaktycznych wzorowane na Międzynarodowych Standardach opracowanych przez grupę ekspertów UNDOC (International Standards on Drug Use Prevention). Zostały one pogrupowane ze względu na okresy rozwojowe, od okresu prenatalnego i niemowlęcego do okresu wczesnej dorosłości. Każdy okres rozwojowy młodego człowieka ma swoją charakterystykę dotyczącą specyficznych zagrożeń (czynników ryzyka), która wymaga odpowiedniej interwencji profilaktycznej. Prawidłowości rozwojowe stanowią więc swoisty drogowskaz dla profilaktyki.

 • Ulotka promująca program FreD goes net „Skieruj do programu!”

  Ulotka powstała jako narzędzie promocji programu FreD goes net wśród instytucji i organizacji kierujących młode osoby do programu, aby zachęcić je do współpracy. Zawiera podstawowe informacje o programie, o jego celu, przebiegu, a także opis grupy odbiorców oraz warunków realizacji programu. Adresatem ulotki są: szkoły, policja, kuratorzy, sądy, rodzice, lekarze i in.Ulotka jest do dyspozycji realizatorów programu oraz może być dostępna na prośbę instytucji/osób współpracujących z realizatorami.

  Plik drukarski dostępny jest dla realizatorów zarejestrowanych na portalu www.programfred.pl, a także może być udostępniony na wniosek osoby zainteresowanej współpracą z realizatorem, przez pracownika merytorycznego (kontakt: )

 • Lokalne strategie rozwiązywania problemu narkomanii

  Publikacja niniejsza stanowi kompendium wiedzy na temat rozwiązywania problemów narkotykowych dla wielu grup zawodowych i społecznych m. in. dla samorządowców, nauczycieli pracowników służb społecznych, policjantów i innych. Autorzy publikacji będący praktykami, którzy na co dzień pracują w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii, pomocy osobom uzależnionym bądź w instytucjach samorządowych lub rządowych opracowali zagadnienia bardzo wszechstronnie, czyniąc publikację podręcznikiem w wielu dziedzinach.

  Danuta Janusz, Ekspert wojewódzki ds. informacji o narkotykach i narkomanii, Certyfikowany Specjalista w zakresie PiRPA.

  Publikacja nie jest dostępna w wersji elektronicznej.

 • Standardy jakości w programach adresowanych do młodych użytkowników narkotyków, którzy weszli w konflikt z prawem

  Podręcznik powstał, by pomóc praktykom pracującym z młodymi ludźmi podnosić jakość programów tak, by młodzi ludzie, którzy weszli w kontakt z wymiarem sprawiedliwości mieli dostęp do skutecznych programów oraz zyskali pozytywne doświadczenia i dzięki temu lepiej radzili sobie z problemem używania substancji psychoaktywnych i dbaniem o swój dobrostan.

 • Partyworking wybrane zagadnienia

  Podręcznik ma charakter nowatorski, jest próbą zebrania wiedzy na temat specyfiki i zakresu działań typu partyworking. Gorąco zachęcamy Państwa do wykorzystania wiedzy zawartej w niniejszym podręczniku w pracy.

  Podręcznik pn. „Partyworking. Wybrane zagadnienia. Teoria i praktyka” autorstwa Justyny Rynkiewicz, Anny Siudem, Ireneusza Siudem, Joanny Siudem i Marleny Stradomskiej, został opracowany z inicjatywy Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 i współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.