Aktualności

 1. Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54, Warszawa 02-776, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko: Młodszy Specjalista/Specjalista w Dziale Prawnym w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (zatrudnienie w wymiarze 1 całego etatu).

 2. Szanowni Państwo,Dział Profilaktyki i Edukacji Publicznej Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom przyjmuje zgłoszenia na materiały edukacyjne dla nauczycieli, realizatorów programów profilaktycznych dotyczące profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego.

 3. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w związku z ogłoszeniem z dnia 29 grudnia 2023 r. o naborze na stanowisko Specjalista / Młodszy Specjalista w Dziale Lecznictwa i Certyfikacji Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

 4. Zarządzenie nr 5/2024 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 24.01.2024 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w latach 2024-2025 zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej

 5. Program Rozwoju Osobistego – rekrutacja

 6. W związku z działaniami podjętymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz troską o wzmocnienie systemu ochrony małoletnich, uprzejmie informujemy o trwającej procedurze powoływania członków Zespołu ds. analizy zdarzeń, na skutek których małoletni poniósł śmierć lub doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Mając na uwadze najwyższe standardy związane z tematem ochrony małoletnich, zachęcamy Państwa do rozważenia zgłoszenia kandydatury.

 7. Komunikat Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 22 stycznia 2024 r. o zmianie treści wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 64/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r.

 8. Komunikat Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 22 stycznia 2024 r. o zmianie treści wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 65/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

 9. Udzielanie konsultacji osobom niesłyszącym pijącym szkodliwie/uzależnionym od alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych w zakresie zmiany szkodliwych zachowań oraz udzielaniu konsultacji dla osób niesłyszących będących w bliskiej relacji z osobą uzależnioną, w kierunku rozwiązywania problemów związanych z tą relacją.

 10. Informacja o wyniku konkursu na pracownika na stanowisko: Inspektor w DNZZ.

 11. Lista wniosków na realizację w latach 2024-2025 zadań, dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia, określonych w art. 88 ust. 4 pkt 1-4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM z terminem składania wniosków do dnia 18 grudnia 2023 roku.

 12. Lista dodatkowo zaakceptowanych wniosków na realizację w latach 2024-2025 zadań, dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia, określonych w art. 88 ust. 4 pkt 1-4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, złożonych w odpowiedzi na konkursu z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM z terminem składania wniosków do dnia 30 września 2023 roku.