Informacje dla kandydatów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie zbierania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych wpis do ewidencji specjalistów może uzyskać osoba, która spełnia następujące warunki:

  • posiada certyfikat specjalisty terapii uzależnień uzyskany na zasadach przewidzianych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii;
  • korzysta z pełni praw publicznych;
  • nie była karana za przestępstwo umyślne;
  • przekazała do Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty.

Dokumentacja, o której mowa w ostatnim punkcie powyżej powinna zawierać:

  • poświadczoną notarialnie kopię certyfikatu specjalisty terapii uzależnień uzyskanego zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
  • informację z Krajowego Rejestru Karnego, wydaną nie wcześniej, niż w okresie ostatnich 90 dni;
  • oświadczenie, którego wzór określa załącznik nr 1 do ww. Rozporządzenia

Oświadczenie, o którym mowa w ostatnim punkcie powinno zostać uzupełnione o dane teleadresowe specjalisty oraz o listę sądów rejonowych na zlecenie których specjalista deklaruje się zbierać informacje. Warto zwrócić uwagę, że dane, które zostaną wpisane w punkcie 7 oświadczenia, czyli „miejsce przyjęcia zarządzenia” (chodzi tutaj o adres do korespondencji) będą upublicznione w Internecie zatem sugerujemy by zastanowić się czy wskazać tu swoje miejsce zamieszkania, czy też może adres placówki, w której specjalista pracuje. Liczba zadeklarowanych sądów rejonowych zależy wyłącznie od preferencji specjalisty. Specjalista wybierając sądy nie jest zobowiązany do konsultowania tego z wybranymi przez siebie placówkami.

Serdecznie zachęcamy i zapraszamy do aplikowania wszystkich specjalistów terapii uzależnień, którzy chcieliby zdobyć nowe doświadczenia podczas współpracy z wymiarem sprawiedliwości, podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, uczestniczyć w ważnym procesie, dzięki któremu zatrzymane osoby używające nielegalne substancje mają szansę zostać objęte leczeniem lub oddziaływaniami profilaktycznymi.