Zasady staży klinicznych

 1. Staż kliniczny, zwany dalej stażem stanowi integralną część programu szkolenia w dziedzinie uzależnień.
 2. Staż w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień prowadzi podmiot leczniczy, który znajduje się na liście podmiotów leczniczych zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień ( U. z 2019 r. poz. 766).
 3. Staż wynosi co najmniej 80 godzin dydaktycznych. Podmiot leczniczy, w którym odbywa się staż zobowiązany jest do przestrzegania zasad etyki zawodowej[1] i realizacji świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Staż kliniczny powinien być realizowany w okresie nie krótszym niż 10 dni, w terminie ustalonym z kierownikiem stażu.
 5. Zajęcia stażowe odbywają się pod nadzorem wyznaczonych przez kierownika placówki osób, posiadających certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień z co najmniej 5-letnim stażem pracy w terapii uzależnień, dalej zwanymi opiekunami stażysty.
 6. Uczestnicy szkolenia nie mogą odbywać stażu klinicznego w placówce, w której są zatrudnieni, jeśli występuje pokrewieństwo z personelem placówki stażowej, powiązania emocjonalne lub inne, które mogą zakłócić bezstronność osądu zawodowego i negatywnie wpływać na realizację stażu.
 7. Podmiot szkolący wydaje uczestnikowi szkolenia skierowanie na staż po zaliczeniu z wynikiem pozytywnym poszczególnych jego części, to jest: treningów psychologicznych (treningu intrapsychicznego i treningu interpersonalnego), zajęć teoretycznych, zajęć warsztatowych oraz spełnieniu innych wymagań określonych przez podmiot szkolący.
 8. Skierowanie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
  • imię i nazwisko osoby, której skierowanie dotyczy;
  • oraz jej numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość i datę urodzenia.
 9. Placówka stażowa zapewnia zastosowanie w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie zajęć teoretycznych i warsztatowych, umożliwia stażyście udział w obserwacji uczestniczącej i wykonywanie pod nadzorem opiekuna stażu czynności[2] odpowiednio do zakresu szkolenia, w tym w szczególności:
  • przeprowadzania diagnozy dla celów terapii;
  • oddziaływań motywujących;
  • psychoterapii grupowej;
  • treningów umiejętności;
  • terapii dla członków rodzin;
  • psychoedukacji;
  • prezentacji na zebraniu klinicznym grupy terapeutycznej prowadzonej przez siebie, współprowadzonej lub obserwowanej (rozumienie procesu grupowego);
  • udział w zebraniach zespołu klinicznego;
  • przedstawienia i omówienia z opiekunem stażu przypadku pacjenta, z którym stażysta realizował zadania stażowe w trakcie realizacji stażu.
 10. Podmiot szkolący informuje uczestników szkolenia o wykazie placówek stażowych prowadzonym przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień ( U. z 2019 r. poz. 766), dostępnym pod adresem https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=9389336.
 11. Uczestnik szkolenia wybiera placówkę stażową, w której chciałby odbywać staż, z listy dostępnej pod adresem https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=9389336. Uczestnik uzgadnia z kierownikiem stażu możliwość realizacji stażu w określonym terminie i następnie pisemnie przekazuje podmiotowi szkolącemu informację zawierającą nazwę podmiotu leczniczego, w którym będzie odbywał się staż i uzgodniony z ośrodkiem stażowym termin stażu.
 12. Podmiot szkolący podpisuje umowę z wybranymi przez uczestników szkolenia ośrodkami stażowymi.
 13. Opłaty za staż wpływają na konto podmiotu szkolącego. Rekomendowana stawka za staż kliniczny nie powinna przekroczyć 600 PLN[3]. Kwota nie obejmuje kosztów noclegów oraz wyżywienia dla stażystów. Kwota ta jest regulowana bezpośrednio między stażystą a placówką stażową.
 14. Opiekun stażu zobowiązany jest do:
  • ustalenia i przedstawienia szczegółowego planu odbywania stażu w przeciągu 2 pierwszych dni stażu;
  • zapoznania stażysty z programem terapeutycznym placówki i organizacją procesu leczniczego;
  • pomocy w realizacji zadań stażu klinicznego;
  • włączenia stażysty w pracę zespołu terapeutycznego i umożliwienia mu obserwacji pracy terapeutów oraz demonstrowania swoich umiejętności;
  • nadzorowania realizacji zadań wykonywanych przez stażystę i oceny ich realizacji;
  • omówienia przebiegu stażu z uczestnikiem.
 15. Stażysta jest zobowiązany do:
  • przestrzegania Regulaminu obowiązującego w podmiocie leczniczym prowadzącym staż;
  • przestrzegania zasad tajemnicy zawodowej i Kodeksu Etyki;
  • wykonania z należytą starannością wszystkich zadań stażu;
  • planowania i konsultowania swoich działań w podmiocie z opiekunem stażu;
  • współpracy z zespołem terapeutycznym placówki stażowej.
 16. Staż nie może być zaliczony w przypadku nieprzestrzegania przez stażystę zasad etyki pracy terapeuty, niewykonania przez stażystę zadań przewidzianych w programie stażu bądź nieposiadania wymaganych umiejętności.
 17. W przypadku braku zaliczenia stażu (wynik negatywny) kierownik stażu w porozumieniu z opiekunem stażu uzasadnia na piśmie swoją opinię, omawia ją ze stażystą i informuje o swojej decyzji podmiot szkolący (przesyła kopię zaświadczenia). W takiej sytuacji stażysta może powtórzyć staż w tej samej lub innej placówce, po uzgodnieniu z wybraną placówką i podmiotem szkolącym. Koszt ponownego stażu pokrywa stażysta. Opłatę przekazuje na konto podmiotu szkolącego.
 18. W placówce stażowej sporządza się oddzielną dla każdego stażysty dokumentację z przebiegu stażu, która obejmuje w szczególności następujące informacje:
  • imię i nazwisko stażysty;
  • datę rozpoczęcia i zakończenia stażu oraz liczbę odbytych godzin stażu;
  • krótką informację o wykonanych przez stażystę zadaniach;
  • wynik stażu (pozytywny lub negatywny);
  • imię i nazwisko opiekuna stażu.
 19. Po zakończeniu i podsumowaniu stażu placówka stażowa wydaje stażyście zaświadczenie podpisane przez kierownika stażu oraz opiekuna stażu zawierające następujące informacje:
  • imię i nazwisko stażysty oraz jego numer PESEL, a w przypadku jego braku –numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  • datę urodzenia stażysty;
  • termin odbywania stażu;
  • liczbę odbytych godzin stażu;
  • imię i nazwisko opiekuna stażu;
  • informacje o wyniku stażu – pozytywnym lub negatywnym (w przypadku negatywnego wyniku stażu wymaga się od placówki stażowej uzasadnienia);
  • datę wystawienia zaświadczenia i nazwę podmiotu, w którym odbywał się staż.
 20. Dokumentacja z przebiegu stażu jest przechowywana w placówce stażowej do 31 grudnia 2025 roku.
 21. Placówka stażowa przesyła kopię zaświadczenia, o którym mowa w pkt. 19 do podmiotu szkolącego w okresie 30 dni od daty zakończenia stażu. Podmiot szkolący przechowuje kopię zaświadczenia do dnia 31 grudnia 2025 roku.
 22. Od podmiotów leczniczych realizujących staże oraz stażystów oczekuje się udziału w badaniach ewaluacyjnych służących podniesieniu jakości szkoleń.
 23. Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, podmioty szkolące oraz placówki stażowe udostępniają uczestnikom szkolenia niniejszy dokument.

Zatwierdził:
dnia 8 marca 2021 r.
Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Piotr Jabłoński

[1] Środowisko terapeutów uzależnień, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opracują wspólny Kodeks Etyki.

[2] Czynności te mogą dotyczyć osoby uzależnionej od alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych, osób szkodliwie używających ww. substancji psychoaktywnych, osób uzależnionych czynnościowo oraz ich bliskich.

[3] Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii co roku informować będzie o aktualnych rekomendowanych stawkach za staż kliniczny.