Staże kliniczne

Obejmują nie mniej niż 80 godzin dydaktycznych w okresie nie krótszym niż 10 dni.

Staż kliniczny powinien umozliwiać:

  1. poznanie organizacji i oferty placówki stażowej,
  2. uczestnictwo w sesjach diagnostyczno-konsultacyjnych, terapii grupowej, w treningach umiejętności psychospołecznych i w zebraniach klinicznych,
  3. samodzielne prowadzenie lub współprowadzenie pod nadzorem specjalisty psychoterapii uzależnień, sesji diagnostyczno-konsultacyjnych, terapii grupowej, treningów umiejętności psychospołecznych i społeczności terapeutycznych;