Szkolenia i egzaminy w ścieżce KBPN (rozpoczęte od 2020 roku)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (dostępne do pobrania) określa m.in. Ramowy program szkolenia w dziedzinie uzależnień.

Dla szkoleń rozpoczętych od 2020 roku jest on następujący:

 1. Szkolenie umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie psychoterapii:
  • osób z zaburzeniami związanymi z używaniem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, zaburzeniami nawyków i popędów,
  • osób bliskich – zwanych dalej „pacjentami”.
 2. Ramowy program szkolenia w dziedzinie uzależnień w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień umożliwia nabycie co najmniej następujących umiejętności:
  • wyrażanie akceptacji i szacunku dla podmiotowości pacjenta;
  • nawiązywanie, podtrzymywanie i zakończenie relacji z pacjentem;
  • motywowanie do zmiany interpersonalnej i intrapsychicznej oraz zmiany zachowań;
  • diagnozowanie w obszarze uzależnień oraz wstępnego rozpoznawania innych zaburzeń psychicznych;
  • rozumienie wyników diagnozy medycznej i psychologicznej oraz wykorzystanie diagnozy w procesie kwalifikowania do leczenia i psychoterapii;
  • przeprowadzanie diagnozy problemowej;
  • planowanie i ewaluacja psychoterapii;
  • prowadzenie psychoterapii indywidualnej oraz grupowej;
  • rozumienie zjawisk zachodzących w procesie psychoterapii na różnych jej etapach;
  • adekwatne do potrzeb pacjenta wykorzystanie metod i technik psychoterapeutycznych;
  • udzielanie porad, prowadzenie treningów zmiany zachowań, interwencji kryzysowej, psychoedukacji;
  • praca z głodem substancji, przymusem realizowania czynności kompulsywnych oraz nawrotami choroby;
  • integracja oddziaływań medycznych, psychoterapii i pomocy społecznej;
  • współpraca w interdyscyplinarnych zespołach;
  • poddawanie swojej pracy superwizji;
  • zdolność i gotowość do rozpoznawania i rozwiązywania osobistych kryzysów.
 3. Ramowy program szkolenia w dziedzinie uzależnień w zakresie instruktora terapii uzależnień umożliwia nabycie co najmniej następujących umiejętności:
  • wyrażanie akceptacji i szacunku dla podmiotowości pacjenta;
  • nawiązywanie, podtrzymywanie i zakończenie relacji z pacjentem;
  • motywowanie do zmiany interpersonalnej i intrapsychicznej oraz zmiany zachowań;
  • rozumienie w stopniu podstawowym zjawisk zachodzących w procesie psychoterapii na różnych jej etapach;
  • udzielanie porad, prowadzenie treningów zmiany zachowań, interwencji kryzysowej, psychoedukacji;
  • praca z głodem substancji, przymusem realizowania czynności kompulsywnych oraz nawrotami choroby;
  • integracja oddziaływań medycznych, psychoterapii i pomocy społecznej;
  • współpraca w interdyscyplinarnych zespołach;
  • poddawanie swojej pracy superwizji;
  • rozpoznawanie i rozwiązywanie osobistych kryzysów,
 4. Ramowe programy szkolenia w dziedzinie uzależnień obejmują:
  • treningi psychologiczne;
  • zajęcia teoretyczne;
  • zajęcia warsztatowe;
  • staż kliniczny;
  • superwizję kliniczną.
 5. Czasowy wymiar zajęć obejmuje nie mniej niż 800 godzin dydaktycznych oraz udokumentowane 100 godzin dydaktycznych zrealizowanego programu pracy indywidualnej lub grupowej z pacjentem, w szczególności w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219 oraz z 2019 r. poz. 492 i 730).
 6. Minimalny zakres programu szkolenia w dziedzinie uzależnień obejmuje:
  • treningi psychologiczne – w wymiarze nie mniejszym niż 100 godzin dydaktycznych:
   1. trening interpersonalny – nie mniej niż 50 godzin dydaktycznych realizowany w jednej sesji szkoleniowej przez parę trenerów, z czego jeden posiadający co najmniej rekomendację II stopnia – trener treningu interpersonalnego, przyznaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne,
   2. trening intrapsychiczny – nie mniej niż 50 godzin dydaktycznych realizowany w jednej sesji szkoleniowej przez parę trenerów, z czego jeden posiadający co najmniej rekomendację II stopnia – trener treningu interpersonalnego, przyznaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne;
  • zajęcia teoretyczne w wymiarze nie mniejszym niż 90 godzin dydaktycznych;
  • warsztaty w wymiarze nie mniejszym niż 450 godzin dydaktycznych, podczas których ćwiczone są umiejętności wymienione w ust. 2 i 3;
  • staże kliniczne, obejmujące nie mniej niż 80 godzin dydaktycznych w okresie nie krótszym niż 10 dni, podejmowane po ukończeniu treningów psychologicznych, zajęć teoretycznych i zajęć warsztatowych, umożliwiające:
   1. poznanie organizacji i oferty placówki stażowej,
   2. uczestnictwo w sesjach diagnostyczno-konsultacyjnych, terapii grupowej, w treningach umiejętności psychospołecznych i w zebraniach klinicznych,
   3. samodzielne prowadzenie lub współprowadzenie pod nadzorem specjalisty psychoterapii uzależnień, sesji diagnostyczno-konsultacyjnych, terapii grupowej, treningów umiejętności psychospołecznych i społeczności terapeutycznych;
  • superwizję kliniczną – w wymiarze nie mniejszym niż 80 godzin dydaktycznych, obejmującą opracowanie i udokumentowanie 100 godzin dydaktycznych programu terapii indywidualnej i grupowej z pacjentem, odbywającą się u osoby uprawnionej do prowadzenia superwizji klinicznej, podejmowaną po ukończeniu treningów psychologicznych, zajęć teoretycznych i zajęć warsztatowych, umożliwiającą:
   1. prezentację umiejętności wymienionych w ust. 2 i 3,
   2. uzyskanie przez osobę uczestniczącą w superwizji klinicznej informacji zwrotnej o jej umiejętnościach, zasobach, ograniczeniach i postawie etycznej.
 7. Zajęcia teoretyczne, o których mowa w ust. 6 pkt 2, obejmują co najmniej:
  • wprowadzenie do psychopatologii, w tym:
   1. psychopatologię ogólną i szczegółową, pojęcie choroby i zaburzenia psychicznego,
   2. podstawowe objawy zaburzeń psychicznych,
   3. zespoły zaburzeń psychicznych i zaburzeń osobowości,
   4. zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, zgodnie z aktualnie obowiązującą klasyfikacją ICD,
   5. zaburzenia psychiczne i zaburzenia osobowości współistniejące z używaniem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych;
  • wprowadzenie do psychoterapii, w tym:
   1. podstawowe nurty teoretyczne w psychoterapii, w tym podejścia integracyjne,
   2. podstawowe zjawiska i fazy procesu psychoterapii,
   3. techniki w psychoterapii,
   4. problemy i zjawiska terapii grupowej,
   5. problemy etyczne w psychoterapii;
  • koncepcje uzależnienia i psychoterapia osób uzależnionych, w tym:
   1. charakterystykę alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych i ich wpływu na organizm,
   2. neurobiologiczne, psychologiczne i społeczne koncepcje i modele uzależnień,
   3. ocenę kliniczną pacjenta, w tym diagnozę nozologiczną i problemową,
   4. planowanie celów i oddziaływań terapeutycznych ukierunkowanych na ograniczanie używania, redukcję szkód zdrowotnych i społecznych lub osiągnięcie abstynencji,
   5. monitorowanie terapii pacjenta,
   6. psychoterapię opartą o wyniki badań naukowych,
   7. metody, procedury i techniki psychoterapii uzależnień,
   8. czynniki leczące i czynniki niespecyficzne w psychoterapii uzależnień;
  • oddziaływania psychospołeczne ukierunkowane na poprawę zdolności funkcjonowania społecznego pacjentów, w tym:
   1. pracę środowiskową,
   2. ograniczanie szkód społecznych i zdrowotnych,
   3. rolę grup samopomocowych w procesie zdrowienia,
   4. rehabilitację społeczną i zawodową oraz reintegrację społeczną,
   5. zintegrowany model opieki nad pacjentem zawierający oddziaływania medyczne, psychoterapeutyczne i społeczne;
  • leczenie farmakologiczne w terapii osób uzależnionych, w tym:
   1. leczenie zespołów abstynencyjnych,
   2. farmakoterapię uzależnień, w tym leczenie substytucyjne osób uzależnionych;
  • populacje ze szczególnymi potrzebami w psychoterapii uzależnień, w tym:
   1. osoby z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami osobowości,
   2. kobiety, w tym matki z dziećmi,
   3. osoby niepełnoletnie,
   4. osoby z niepełnosprawnością intelektualną,
   5. osoby niesłyszące i niedosłyszące,
   6. osoby starsze;
  • pracę terapeutyczną z bliskimi osób uzależnionych:
   1. funkcjonowanie rodziny z problemem zaburzeń, o których mowa w ust. 1,
   2. teorie i koncepcje dotyczące zaburzeń, o których mowa w ust. 1, występujących u osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, będących następstwem używania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych lub z wykonywania zachowań kompulsywnych przez ich bliskich,
   3. teorie i koncepcje psychoterapii zaburzeń, o których mowa w ust. 1, występujących u osób bliskich,
   4. podstawy pracy psychoterapeutycznej z rodziną i parą z problemem zaburzeń, o których mowa w ust. 1,
   5. zjawisko przemocy w rodzinie – metody interwencji i psychoterapii osób doświadczających przemocy i sprawców przemocy;
  • prawne aspekty używania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych i leczenia uzależnień w Rzeczypospolitej Polskiej.