Dofinansowywanie szkoleń

Zgodnie z treścią artykułu 27a ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485 z późn. zm.) Dyrektor Centrum może dofinansować koszty uczestnictwa w szkoleniach w dziedzinie uzależnienia rekomendowanych przez Krajowe Centrum, na pisemny wniosek ich uczestników.

Szczegółowe warunki konkursu zawarte są w Procedurach i zasady finansowania/dofinansowania kosztów superwizji i/lub staży klinicznych realizowanych w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień oraz w ogłszeniu konkursowym.